Wskaźniki

Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Podatek VAT

Poniżej prezentujemy nowe limity, wskaźniki, stawki i parametry podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług, jakie obowiązują w 2015 roku.


  • Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT


Ze zwolnienia podmiotowego z VAT w 2015r. będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty :
150.000 zł
Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży nie wlicza się również odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy w bieżącym roku podatkowym ustaloną powyżej kwotę wówczas zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

 

  • Mały podatnik w podatku VAT


Mały Podatnik to podmiot, którego sprzedaż, razem z podatkiem, nie przekroczyła równowartości 1,2 mln. euro, przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, zaokrąglając do 1 tys. PLN (w 2015 roku limit wynosi 5.015.000 zł).
Małym Podatnikiem jest też podatnik, który rozpoczyna w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT, jeżeli prognozowana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży odpowiednio kwoty 1,2 miliona euro.

 

  • Kasa fiskalna


Firmy dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej muszą posiadać kasę fiskalną. Obowiązek jej posiadania i ewidencjonowania obrotu może wystąpić nawet od pierwszej tego rodzaju transakcji. Przedsiębiorstwa sprzedające towary lub usługi wyłącznie dla firm, kasy fiskalnej mieć nie muszą.