Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w dla niektórych płatników składek (art. 31zo – art. 31zy)

06.04.2020


 

Szanowni Państwo,

 

Przesyłam trzeci materiał dotyczący jednej z ulg przewidzianych w tarczy, z której może starać się skorzystać przedsiębiorca płacący składki „sam za siebie” i/lub zatrudniający mniej niż 10 osób. Ta pomoc nie jest kierowana do firm zatrudniających 10 i więcej osób. Pomoc polega na zwolnieniu z obowiązku opłaty składek ZUS należnych za okres marzec – maj 2020 r.

Aby skorzystać z tej formy dofinansowania należy spełnić określone warunki, które są, w niektórych przypadkach, dość skomplikowane oraz złożyć wniosek do ZUS. Przepisy w tym zakresie są bardzo źle zredagowane i pozostawiają wiele wątpliwości.

Rekomendacje Verum i interpretacje przepisów zawarte w materiale są wynikiem analizy bardzo niejasnych przepisów i w dużej mierze wynikają nie z ich literalnego brzmienia tylko opinii Autora wynikającej z jego wiedzy ogólnej dotyczącej przepisów prawa.

Proszę zaznajomić się z materiałem, który na pewno nie wyczerpuje tematu i nie odpowiada na wszystkie pytania, ale myślę, że powinien być cenną wskazówką i materiałem do zastanowienia.

W przygotowaniu mamy kolejny materiał dotyczący świadczeń postojowych. Prawdopodobnie opublikujemy go 4.04 (poniedziałek).

 

Najważniejsze informacje dla mikroprzedsiębiorców w związku ze zwolnieniem ze składek:

  1. Rekomendujemy - Nie płać składek które przypadają do zapłaty w kwietniu 2020 r.
  2. Prosimy - Nie nalegaj na pilne załatwienie Twojej sprawy przez Verum, bo termin złożenia wniosku to 30 czerwca 2020 r. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania i pomóc wszystkim naszym Klientom w jeden dzień.
  3. Nie ma znaczenia termin złożenia wniosku – jeśli spełniasz warunki otrzymasz to zwolnienie nawet jeżeli złożysz wniosek 30 czerwca 2020 r.
  4. Verum cały czas czyta kolejne przepisy dotyczące tarczy antykryzysowej, a także zbiera opinie i informacje w tym zakresie. Będziemy Państwa wspierać  w zrozumieniu tych bardzo niejasnych przepisów oraz  będziemy pomagać przy korzystaniu z ulg i zwolnień, ale musimy najpierw gruntownie zapoznać się z przepisami. Oficjalne instrukcje które mogą Państwo przeczytać na stronach ZUS, Ministerstw są bardzo ogólne i nie wyjaśniają dużej części przypadków.
  5. Verum od połowy następnego tygodnia będzie kontaktowało się w sprawach związanych z zastosowaniem tarczy antykryzysowej w przypadku każdego naszego Klienta.
  6. Proszę dokonać założenia profilu zaufanego (e-puap) gdyż podstawową formą  złożenia każdego wniosku będzie forma elektroniczna, a wniosek musi być podpisany przez Przedsiębiorcę. Verum pomoże w wyborze ulg i zwolnień, pomoże sporządzić wniosek, ale Klient będzie musiał go sam podpisać i złożyć.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w zakresie zwolnienia:

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w dla niektórych płatników składek (art. 31zo – art. 31zy)

 

Ustawa przewiduje zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres od 1 marca do 31.05 2020 r. dla 2 grup płatników składek.

 

I. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za trzy miesiące dla osób samozatrudnionych oraz wspólników spółek osobowych będących osobami fizycznymi

1. Kto może skorzystać?

a) Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (zarejestrowana w CEiDG) będąca płatnikiem składek „za siebie”

b) Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej (zarejestrowana w CEiDG)

c) Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej (zarejestrowane w KRS)

 

2. Opłacanie składek wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne

Płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia społecznego inne osoby (np. pracowników, mogą korzystać ze zwolnienia opisanego w punkcie II.)

 

a) Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (zarejestrowaną w CEiDG) która płaci składki tylko „za siebie” może skorzystać z w/w zwolnienia.

b) UWAGA! Wspólnicy – osoby fizyczne spółek osobowych (spółka cywilna, jawna, komandytowa, partnerska) będący płatnikami składek tylko za siebie, a dokładnie każdy wspólnik sam za siebie) wg naszej interpretacji powinni również podlegać zwolnieniu z obowiązku zapłacenia składek.

 

c) Biorąc pod interpretację z pkt b) powyżej opisane zwolnienie dotyczy wspólników spółek osobowych niezatrudniających żadnego zgłoszonego do ubezpieczeń społecznych pracownika lub zleceniobiorcy.

 

d) W ocenie Verum przepis ten również dotyczy wspólników spółek osobowych zatrudniających w swojej spółce osobowej do 9 zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych pracowników lub zleceniobiorców jak również zatrudniających powyżej 9 takich osób. ZUS (wg stanu na 2.03.2020 r.) nie wyraził stanowiska w tej sprawie. Naszym zdaniem przepis art. 31zo ust.2 ustawy należy zinterpretować właśnie w taki sposób.

e) Osoba fizyczna będąca 100% udziałowcem sp. z o.o., która płaci składki tylko „za siebie” może skorzystać z w/w zwolnienia.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEiDG lub KRS przed dniem 1 lutego 2020 r. czyli do 31 stycznia 2020 r. włącznie, spełniają pierwszy warunek do skorzystania ze zwolnienia.

Wszystkie „nowe” firmy, które rozpoczęły działalność gospodarczą od 1 lutego 2020 r. lub później nie mogą skorzystać ze tego zwolnienia.

4. Drugi warunek – wysokość przychodu z działalności gospodarczej nie większa niż 15.681 zł

a) Przychód z działalności gospodarczej (w tym przychód uzyskiwany z udziału w spółce osobowej) w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

 

b) Jeżeli pierwszy miesiąc za który składany jest wniosek to miesiąc marzec 2020 r. (niezależnie od tego kiedy jest składany), to należy sprawdzić kwotę przychodu uzyskanego w miesiącu marcu 2020 r.

 

– jeżeli będzie ona nie wyższa niż 15.681 zł – drugi warunek zwolnienia został spełniony, zwolnienie ze składek przysługuje za pełny okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. (składki przypadające do zapłaty w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.)

 

- jeżeli w miesiącu marcu 2020 r. kwota przychodu będzie większa niż 15.681 zł nie będzie można złożyć wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec 2020 r. (płatnych w kwietniu 2020 r.) .

 

c) Jeżeli wysokość przychodów za marzec 2020 r. nie dała prawa do skorzystania ze zwolnienia za pełny okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. możemy sprawdzić przysługiwanie zwolnienia za okres 1 kwiecień 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Po zakończeniu miesiąca kwietnia 2020 r. znamy już przychody za miesiąc kwiecień 2020 r. tak więc sprawdzamy:

 

- jeżeli przychody z działalności gospodarczej za ten miesiąc będą niższe niż 15.681 zł – drugi warunek zwolnienia został spełniony - wniosek będzie można złożyć za okres 1 kwiecień do 31 maja 2020 r. (składki przypadające do zapłaty w maju i czerwcu 2020 r.)

 

- jeżeli wysokość przychodów za kwiecień 2020 r. nie dała prawa do skorzystania ze zwolnienia możemy powtórzyć w/w wyliczenia dla przychodów z miesiąca maja 2020 r. i w przypadku spełnienia drugiego warunku włożyć wniosek i skorzystać ze zwolnienia tylko za okres 1 -31 maj 2020 r. (przypadające do zapłaty w czerwcu 2020 r.)

 

d) Jeżeli osoba prowadzi kilka działalności gospodarczych np. jednoosobową działalność gospodarczą i jest wspólnikiem kilku spółek osobowych to sumuje przychody ze wszystkich tych działalności.

Przykład: Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest wspólnikiem spółki jawnej X – udział w zysku 50% i wspólnikiem spółki cywilnej Y – udział w zysku 10%.

Jego przychody wynoszą:

a) Działalność jednoosobowa – 3.000 zł przychodu netto

b) Spółka X – przychód spółki 20.000 zł – przychód Jana Kowalskiego 50% czyli 10.000 zł

c) Spółka Y – przychód spółki 10.000 zł – przychód Jana Kowalskiego 10% czyli 1.000 zł

Razem przychody Jana Kowalskiego za miesiąc marzec 2020 r. wynoszą 14.000 zł czyli spełnia warunek nieprzekroczenia kwoty 15,581 zł.

 

e) Do przychodów w/w nie dolicza się przychodów z innych źródeł tj. umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło zwieranych poza działalnością gospodarczą, przychodów z prywatnego wynajmu, dochodów z dywidend itp.

5. Nie musimy udowadniać spadku obrotów !

Korzystanie ze zwolnienia nie jest uwarunkowane, tak jak dzieje się w przypadku innych środków pomocowych, koniecznością wykazania spadku przychodów lub innych następstw COVID-19.

 

6. Trzeci warunek - nie płaćmy składek na które chcemy uzyskać zwolnienie!

 

Zwolnieniu podlegają jedynie nieopłacone należności z tytułu składek.

W przypadku opłacenia składek pozbawiamy się prawa do złożenia wniosku.

Uwaga na np. zlecenia stałe ustawione w systemie bankowym!

 

7. Czwarty warunek – uregulowanie zaległych należności m.in. wobec ZUS

 

UWAG! ZUS na oficjalnej stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

podaje informacje, że dodatkowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

 

„Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE”

Zarówno we wniosku RDZ, jak również w ustawie o tarczy antykryzysowej nie widzimy takiego zapisów wprost i jednoznacznie określających o jakie konkretnie należności chodzi.

We wniosku RDZ znajduje się pkt. 4.2. odnoszący się do Komunikatu Komisji Europejskiej służący ocenie sytuacji ekonomicznej podmiotu na dzień 31.12.2019 r., ale pytania zadawane we wniosku dotyczą innych kwestii niż nieuregulowanie zobowiązań m.in. wobec ZUS.

UWAGA! Wg nieoficjalnych informacji od pracowników ZUS jeżeli wystąpią nieuregulowane należności wobec ZUS wg stanu na 31.12.0219 r. mogą powodować negatywną decyzję ZUS w sprawie zwolnienia.

Natomiast należności powstałe i niezapłacone po 31.12.2019 r. nie mają być brane pod uwagę przy ocenie wniosku.

Jest to jednak jedynie ustna informacja, której nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej formalnie potwierdzić.

8. Jakie składki podlegają zwolnieniu – generalnie prawie wszystkie

Zwolnieniu podlegają składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

 

II. Zwolnienie z opłacania składek ZUS na trzy miesiące płatników składek mających zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób (czyli do 9 osób)

 

1. Kto może skorzystać?

a) Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (zarejestrowana w CEiDG) będąca płatnikiem składek za siebie i innych zgłoszonych do ubezpieczenia. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będąca płatnikiem składek tylko za siebie może skorzystać ze zwolnienia z pkt. I.

b) Spółki cywilne będące płatnikiem składek za osoby zgłoszone do ubezpieczenia (zarejestrowana w CEiDG).

c) Spółki osobowe (spółka jawna, komandytowa, partnerska będące płatnikiem składek za osoby zgłoszone do ubezpieczenia (zarejestrowane w KRS). Każdy ze wspólników spółek osobowych będący płatnikiem składek tylko za siebie może skorzystać ze zwolnienia z pkt. I.

d) Spółki kapitałowe (spółka z o.o., s.a.) będące płatnikiem składek za osoby zgłoszone do ubezpieczenia (zarejestrowane w KRS)

 

2. Pierwszy warunek – zgłoszenie jako płatnik składek do ubezpieczenia społecznego przed 1 lutym 2020 r.

 

a) Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEiDG przed dniem 1 lutego 2020 r. czyli do 31 stycznia 2020 r. włącznie, spełniają pierwszy warunek do skorzystania ze zwolnienia, gdyż jest to moment tożsamy z momentem uzyskania statusu płatnika składek.

 

b) Spółki cywilne, osobowe, i kapitałowe zgłoszone jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. czyli do 31 stycznia 2020 r. włącznie, spełniają pierwszy warunek do skorzystania ze zwolnienia,

UWAGA! Jest to moment zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego pierwszego pracownika lub zleceniobiorcy.

UWAGA! Można popełnić błąd w ocenie własnej sytuacji, gdyż moment zarejestrowania Spółki w CEiDG lub KRS dla określenia prawa do zwolnienia nie ma tu żadnego znaczenia. Dopiero moment zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego pierwszego pracownika lub zleceniobiorcy jest datą istotną dla skorzystania ze zwolnienia.

Przykład. Spółka jawna XXX została zarejestrowana w KRS 15.11.2019 r. i od tego dnia prowadzi intensywnie działalność gospodarczą. Wspólnicy prowadzą ta działalność bez zatrudniania żadnych pracowników więc nie zgłosili spółki jako płatnika składek.

Dnia 15.02.2020 r. spółka XXX zatrudniła pierwszego pracownika na umowę o pracę i dokonała od tego dnia zgłoszenia jako płatnika składek.

Spółka XXX nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek.

 

3. Drugi warunek – mniej niż 10 ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r.!

a) UWAGA! Osoby zgłoszone w raportach ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego nie są brane pod uwagę do w/w ilości osób, np. zleceniobiorcy zgłoszeni jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na fakt zatrudnienia w innej firmie na umowę o pracę, osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na fakt bycia na emeryturze itd.

b) Sposób liczenia ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności:

- Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:

+ osoba fizyczna (przedsiębiorca) prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą – 1 osoba

+ osoba fizyczna współpracująca z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą – 1 osoba

+ osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę – wg ilość tych osób

+ osoba fizyczna zatrudniona na umowę zlecenie – wg ilość tych osób

Dopiero suma tak obliczonej ilości osób daje ilość osób ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego dla celów spełnienia drugiego warunku.

- Spółki cywilne, osobowe i kapitałowe

+ osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę – wg ilość tych osób

+ osoba fizyczna zatrudniona na umowę zlecenie – wg ilość tych osób

Dopiero suma tak obliczonej ilości osób daje ilość osób ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego dla celów spełnienia drugiego warunku.

c) Wspólnicy spółek osobowych wg mojej opinii nie powinni być brani pod uwagę do w/w ilości osób.

Przykład. Jan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na dzień 29.02.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 15 osób, w tym:

- 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę (zgłoszone do tzw. pełnych składek w tym ubezpieczeń społecznych)

- 2 osoby zatrudnionych na umowę zlecenie (zgłoszone do tzw. pełnych składek w tym ubezpieczeń społecznych)

- 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie (zgłoszone jedynie do składek zdrowotnych)

- 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie – studenci do 26 roku życia (niezgłoszone do żadnych ubezpieczeń)

- siebie jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą i zgłoszoną z tego tytułu do tzw. pełnych składek w tym ubezpieczeń społecznych

Jan Kowalski może wystąpić o dofinansowanie składek osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, ponieważ liczba tych osób w jego firmie wynosi 8 (pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w ilości 5, pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenia z „pełnymi składkami” w ilości 2 oraz Jan Kowalski za siebie – 1 osoba).

 

d) UWAGA! Wg mojej opinii odczytując literalnie przepisy przedsiębiorcy u których liczba zgłoszonych do ubezpieczenia wyniosła na 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 ubezpieczonych spełniają drugi warunek do uzyskania zwolnienia ze składek za cały okres od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. Dzieje się tak niezależnie od tego jaki stan ubezpieczonych będzie występować u tego przedsiębiorcy np. 31 marca 2020 r., 30 kwietnia 2020 r. lub 31 maja 2020 r

 

e) UWAGA! Wg mojej opinii odczytując literalnie przepisy przedsiębiorcy u których liczba zgłoszonych do ubezpieczenia wyniosła na 29 lutego 2020 r. dokładnie 10 ubezpieczonych lub powyżej 10 ubezpieczonych nie mają prawa do uzyskania zwolnienia ze składek za cały okres od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. Dzieje się tak niezależnie od tego jaki stan ubezpieczonych będzie występować u tego przedsiębiorcy np. 31 marca 2020 r., 30 kwietnia 2020 r. lub 31 maja 2020 r

f) Zwolnienie dotyczy również tzw. osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Osobą współpracującą jest małżonek, dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzic, macocha i ojczym oraz osoba przysposabiająca, jeżeli pozostaje z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności.

4. Brak warunku przychodów do 15.681 zł!

UWAGA Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będący płatnikiem składek „nie tylko za siebie” może korzystać ze zwolnienia ze składek opłacanych za siebie niezależnie od uzyskiwanych przychodów.

Również w przypadku płatników składek takich jak spółki cywilne, osobowe, kapitałowe mogą te spółki korzystać ze zwolnienia ze składek opłacanych przez te spółki za niezależnie od uzyskiwanych przychodów (nie dotyczy wspólników spółek osobowych opłacających składki tylko za siebie którym zwolnienie może przysługiwać wg zasad z pkt. I)

UWAGA! Można spotkać się z opiniami, zgodnie z którymi osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i będąca płatnikiem składek nie tylko za siebie może skorzystać ze zwolnienia z zastrzeżeniem limitu przychodu obowiązującego osoby samozatrudnione tj. 15 681 zł. Wątpliwość te nie mają jednoznacznego potwierdzenia w przepisach specustawy, również treść wniosku nie wskazuje na konieczność uwzględniania tego warunku w przypadku w/w osób.

Kancelaria Verum zaleca swoim klientom uznanie na ten moment, że warunek dla w/w osób nie występuje, składanie wniosków przy spełnieniu pozostałych warunków zwolnienia i ewentualny (mało prawdopodobny) spór z ZUS. W związku sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wstrzymane zostały terminy wydawania interpretacji indywidualnych przez ZUS, więc należy oczekiwać oficjalnego stanowiska wydanego w ramach informacji na stronie internetowej, które jednak nie będzie stanowiło źródła prawa. Na chwilę obecną nie ma jasnej deklaracji ZUS w tej sprawie.

5. Nie musimy udowadniać spadku obrotów !

Korzystanie ze zwolnienia nie jest uwarunkowane, tak jak dzieje się w przypadku innych środków pomocowych, koniecznością wykazania spadku przychodów lub innych następstw COVID-19.

 

6. Trzeci warunek - nie płaćmy składek na które chcemy uzyskać zwolnienie!

 

Zwolnieniu podlegają jedynie nieopłacone należności z tytułu składek.

W przypadku opłacenia składek pozbawiamy się prawa do złożenia wniosku.

Uwaga na np. zlecenia stałe ustawione w systemie bankowym!.

 

7. Czwarty warunek – uregulowanie zaległych należności m.in. wobec ZUS

 

UWAG! ZUS na oficjalnej stronie: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

podaje informacje, że dodatkowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest:

 

„Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE”

Zarówno we wniosku RDZ, jak również w ustawie o tarczy antykryzysowej nie widzimy takiego zapisów wprost i jednoznacznie określających o jakie konkretnie należności chodzi.

We wniosku RDZ znajduje się pkt. 4.2. odnoszący się do Komunikatu Komisji Europejskiej służący ocenie sytuacji ekonomicznej podmiotu na dzień 31.12.2019 r., ale pytania zadawane we wniosku dotyczą innych kwestii niż nieuregulowanie zobowiązań m.in. wobec ZUS.

UWAGA! Wg nieoficjalnych informacji od pracowników ZUS jeżeli wystąpią nieuregulowane należności wobec ZUS wg stanu na 31.12.0219 r. mogą powodować negatywną decyzję ZUS w sprawie zwolnienia.

Natomiast należności powstałe i niezapłacone po 31.12.2019 r. nie mają być brane pod uwagę przy ocenie wniosku.

Jest to jednak jedynie ustna informacja, której nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej formalnie potwierdzić.

8. Świadczenia chorobowe i zdrowotne dla osób zatrudnionych na umowy o prace lub umowy cywilnoprawne w okresie zwolnienia ze składek

Składka zostanie zaewidencjonowana na kontach ZUS jako umorzona. Ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jak również świadczenia zdrowotne (lekarz, szpital itd.). Ponadto członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w takiej sytuacji także nie tracą do niego prawa.

a) Zwolnieniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lub Fundusz Emerytur Pomostowych należne za okres od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020 r. wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

 

b) Wysokość zwolnień składek należnych za osoby zatrudnione na umowy o pracę nie podlega limitowaniu kwotowemu, niezależnie od ich wartości.

 

c) UWAGA! W przypadku składek za osoby związane umowami cywilnoprawnymi (głównie umowy zlecenia) zwolnienie ustalone zostanie od najniższej podstawy wymiaru tych składek.

 

Wg ustnej informacji z ZUS będzie to kwota najniższego wynagrodzenia czyli 2.600 zł. Czyli w tym przypadku zwolnienie będzie dotyczyło składek ubezpieczeniowych wyliczonych maksymalnie od kwoty 2.600 zł

 

III. Przepisy wspólne dotyczące zwolnień z pkt. I i II

 

1. Jakie składki podlegają zwolnieniu?

Zwolnieniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, lub Fundusz Emerytur Pomostowych należne za okres od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020 r. wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

2. Limitowanie kwot zwolnień

Zwolnieniu podlegają należności z tytułu składek należnych od osoby fizycznej zobowiązanej do zapłaty składek „za siebie” ustalone od najniższej podstawy wymiaru tych składek, czyli do wysokości standardu w kwocie:

- przedsiębiorcy opłacający tylko zdrowotne – 362,34 zł

- przedsiębiorcy opłacający obniżone składki – 609,14 zł (lub bez ubezpieczenia chorobowego 590,03 zł)

- przedsiębiorcy opłacający pełne składki - 1.431,48 zł (lub bez ubezpieczenia chorobowego 1.354,64 zł)

Limitowanie zwolnienia dotyczy składek za osoby fizyczne będące przedsiębiorcami korzystających ze zwolnienia z pkt. I niniejszego opracowania oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami oraz osób z nimi współpracujących korzystających ze zwolnienia wymienionych w pkt. II niniejszego opracowania.

3. Świadczenia chorobowe i zdrowotne dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze i osób z nimi współpracujących oraz wspólników spółek osobowych w okresie zwolnienia ze składek

Składka zostanie ewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako zapłacona. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Ponadto członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w takiej sytuacji także nie tracą do niego prawa.

4. Zwolnienie nie jest przychodem do opodatkowania

a) Skorzystanie ze zwolnienia nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

b) Kwoty umorzonych składek na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracodawcy, jak również kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne itd. opłacane przez płatnika składek „za siebie” nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu lub nie będą dawały prawa do odliczenia odpowiednio od dochodu lub podatku.

5. Inna pomoc otrzymana w związku z COVID-19

Ogólną zasadą specustawy jest nie obejmowaniem zwolnień i umorzeń z dwóch i więcej tytułów tych samych kosztów/składek/podatków - np. zwolnienia z obowiązku opłacania składek mikro przedsiębiorcy z dopłatą do składek w ramach dofinansowania stanowiska pracy (15g) bo to te same składki.

O szczegółach przypadków w/w będziemy Państwa informowali w późniejszym terminie.

 

 

IV. Procedura składania i rozpatrywania Wniosku RDZ:

 

 

1. Sprawdzenie przez płatnika składek czy spełnia warunki do jednego lub obu rodzajów zwolnień

Należy pamiętać że należy sprawdzić wszystkie warunki określone w przepisach ustawy i we wniosku m.in. przy zwolnieniu nr 1 kwoty przychodu, przy zwolnieniu nr 2 ilość osób zgłoszonych do ubezpieczenia, niezalegania ze składkami ZUS, sprawdzić dane do wypełnienia wszystkich pozostałych punktów wniosku.

2. Wypełnienie i złożenie wniosku w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Należy wypełnić uważnie cały wniosek i wypełnić jego wszystkie rubryki.

Termin złożenia wniosku jest dość długi do 30 czerwca 2020 r. więc jest czas na sprawdzenie swojej sytuacji w zakresie możliwości skorzystania z tych ulg jak również ewentualnie innych ulg i ich wzajemnej korelacji (lub wykluczania).

Rekomendacja Verum – proponujemy składanie w miarę możliwości tych wniosków do 30 kwietnia 2020 r., chociaż oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobić to w terminie ustawowym do 30 czerwca 2020 r. Tyle tylko, że składając wniosek w ZUS we wcześniejszym terminie uzyskujemy pewność, że ZUS został już poinformowany o zamiarze zwolnienia z obowiązku opłacania składek przez płatnika składek, co w obecnie sytuacji może pozwolić załatwić jedną „sprawę” aby móc zając się innymi problemami wynikającymi z obecnej sytuacji.

 

3. Złożenie comiesięcznych deklaracji ZUS na dotychczasowych zasadach

Co prawda termin złożenia deklaracji ZUS za okres wnioskowanego zwolnienia przedłużono również do 30 czerwca 2020 r. ale aby nie piętrzyć prac nad dokumentacją ZUS należy je przygotowywać i składać w standardowym datach do 15 każdego miesiąca.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacający składki tylko za siebie nadal nie muszą tych deklaracji składać.

 

ZUS będzie rozpatrywał wniosek dopiero za kilka miesięcy

 

ZUS będzie rozpatrywał wniosek „z dołu” – czyli dopiero w okresie od dnia złożenia deklaracji za ostatni miesiąc okresu za który wnioskowane jest umorzenie składek czyli w większości przypadków tym dniem złożenia deklaracji będzie okres od 1 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. ZUS na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni od dnia złożenia w/w deklaracji.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających składki tylko za siebie i w związku z tym zwolnionych ze składania deklaracji będzie to odpowiednio 10-ty lub 15-ty dzień czerwca 2020 r. I to od tej daty ZUS będzie miała 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

5. Informacja o wysokości kwot umorzonych składek ubezpieczeniowych

ZUS po rozpatrzeniu wniosku poinformuje płatnika składek o wysokości kwot umorzonych składek ubezpieczeniowych.

UWAGA! To ZUS na podstawie deklaracji za okres wskazany we wniosku (najczęściej za okres marzec-maj 2020 r.) wyliczy wysokość umorzonych składek. Płatnik składek nie musi dodatkowo dokonywać żadnych wyliczeń – powinien po prostu tylko składać deklaracje z której wynikają wszystkie potrzebne dane.

Przykład Jan Kowalski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą spełnia warunki do złożenia wniosku. Wniosek złożył 20.04.2020 r. w którym zwrócił się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres marzec – maj 2020 r. Ostatnia deklaracja za w/w okres czyli za maj 2020 r. złożył 15.06.2020 r. ZUS 20.07.2020 r. przesłał informację o umorzeniu składek, które ZUS wyliczył na podstawie deklaracji złożonych przez Jana Kowalskiego za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 

6. Krajowa Administracja Skarbowa i ZUS będą sprawdzać prawdziwość i rzetelność danych

a) Dane wskazane we wniosku (zwolnienie opisane w pkt. I niniejszego opracowania) dotyczące uzyskanego przychodu zostaną przekazane do właściwych organów podatkowych i będą zestawiane z deklaracjami podatkowymi.

b) Pozostałe dane oraz prawidłowość i zasadność złożenia samego wniosku sprawdzi ZUS

c) W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości stwierdzonych w oświadczeniach i informacjach złożonych we wniosku powodujących braku prawa do zwolnienia ze składek ZUS wydaje decyzję o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

V. Złożenie wniosku

 

Przewidziany został jeden wniosek, niezależnie od tego, z którego zwolnienia korzysta płatnik.

 

Składnie wniosku drogą tradycyjną:

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) (plik docx 65kb)

 

Składanie wniosku drogą elektroniczną:

Instrukcja składania wniosku drogą elektroniczną

Do wniosku elektronicznego należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ (plik xls 43kb)

 

Uwaga: w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną należy wskazać otrzymaną dotychczas pomoc publiczną związaną z COVID-19.

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166

 


wróć