Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Tarcza antykryzysowa - przesunięcie terminów

06.04.2020


Szanowni Państwo,

 

Kancelaria Verum wspiera Klientów w zakresie wdrażania rozwiązań antykryzysowych możliwych do zastosowania w związku z COVID-19.

Zasadnicza część tzw. tarczy antykryzysowej będzie mogła zostać zaimplementowana w momencie rozpoczęcia naboru wniosków oraz/lub opublikowania przepisów wykonawczych. – niektóre wnioski są już dostępne, ale występują problemy z ich wypełnieniem oraz z logowaniem się do systemów organów publicznych.

W tym materiale  zapraszamy do zapoznania się z częścią rozwiązań dotyczącą przesunięć obowiązujących do tej pory terminów.

Jednocześnie zapewniamy, że będziemy Państwa informowali, gdy tylko pojawią się szczegóły kolejnych uchwalonych rozwiązań.

 

Planujemy na dzień dzisiejszy emisję materiałów o pomocy dla mikro przedsiębiorców (zatrudniających do 9 osób) oraz wybranych rozwiązań dla większych firm.

Pracujemy bardzo intensywnie nad interpretacją nowych przepisów, ale proszę mieć na względzie że ilość zmian jest bardzo duża a jasność i konkretność nowych przepisów pozostawia wiele do życzenia.

Rozwiązania wspierające przedsiębiorców ponoszących Negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – przesunięcia terminów i odroczenia:

1. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w marcu i kwietniu 2020r. do dnia 1.06.2020r. dla płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

2. Przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków o wartości powyżej 10 mln zł. za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020r. do dnia 20.07.2020r. dla podatników, którzy:

a) ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz

b) zanotowali spadek przychodów o co najmniej 50 % w określonych okresach porównawczych w roku poprzednim;

3. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. „złych długów” wobec podatników będących dłużnikami, którzy:

a) ponieśli w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz

b) zanotowali spadek przychodów o co najmniej 50% w określonych okresach porównawczych;

4. Możliwość rezygnacji przez „małych podatników” z opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące od marca do grudnia 2020r., jeżeli ponoszą oni negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (w przypadku rezygnacji następuje przejście na ogólne zasady regulowania zaliczek);

5. Przedłużeniu terminu składania rocznego zeznania PIT oraz CIT-8 na 31 maja 2020 r.

6. Odroczenie wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej do dnia 1.01.2021r.;

7. Wprowadzenie przepisów umożliwiających radom gminy:

a) wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

b) przedłużenie, w drodze uchwały, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku. Przedłużenie dotyczy wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W powyższym zakresie istotne jest śledzenie aktów administracyjnych właściwych organów gminy.

8. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;

9. Przesunięcie matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020

10. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do dnia 30.06.2020r.;

11. Przesunięcie o 3 miesiące terminów sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

12. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych w przypadku podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

13. Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Zakłada się nienaliczenie kar umownych.

14. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.

15. Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

16. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach (II etap wdrożenia PPK). Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

17. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);

18. Możliwość odroczenia (na wniosek) terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;

19. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Uwaga:

Żadne przepisy nie wyjaśniają (nie definiują) sformułowania „negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wydaje się, że to sam podatnik ocenia, czy „poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”, czy też nie. Przyjąć trzeba, że poniesienie tych negatywnych konsekwencji musi mieć odzwierciedlenie w spadku przychodów przedsiębiorstwa. Niewykluczone jest branie pod uwagę również innych przesłanek czyli np. zmniejszenie (utrata) płynności itd. ale w chwili obecnej trudno o tym przesądzać.

Moja sugestia na chwilę obecną - jeżeli widzą Państwo chociaż jedną przesłankę wystąpienia w/w negatywnych konsekwencji z powodu COVID-19 proszę uznać że są Państwo uprawnieni do odroczenia terminów określonych w w/w przepisach. Jeżeli organy publiczne będą podawały jakieś informacje interpretujące te niejasne przepisy będziemy Państwa o tym informować

Proszę również we własnym zakresie śledzić informacje podawane przez organy publiczne w tym zakresie.

Opracował

 

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166


wróć