Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych– nowe obowiązki dla przedsiębiorców

10.03.2020


 

1. Beneficjent rzeczywisty - definicja

Zgodnie z definicją ustawową (art.2 ust. 2 pkt 1 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) przez beneficjenta rzeczywistego należy rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem (spółka handlową: kapitałową lub osobową) poprzez:

- posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.

Definicja jest dość szeroka i nieostra. Przepisy wskazują, że w szczególności za beneficjenta rzeczywistego uważa się podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio posiada zaangażowanie kapitałowe większe niż 25% w zakresie wkładów lub prawa głosu.

 

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie:

1. imię i nazwisko

2. obywatelstwo

3. państwo zamieszkania

4. PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL

5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu

 

Podkreślić należy, że ustawodawca nie przewidział żadnych zwolnień z obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych, obowiązek zgłoszenia ciąży więc na podmiotach takich jak:

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

5) spółki akcyjne

 

 

2 Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Obowiązek zgłoszenia do CRBR ciążyć będzie na osobie (osobach) uprawnionej do reprezentacji spółki (np. członek zarządu spółki z o.o. lub wspólnik spółki jawnej).

 

Do podpisania zgłoszenia konieczny będzie podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Do zgłoszenie trzeba będzie załączyć oświadczenie składającego o prawdziwości zgłaszanych informacji.

 

Informacje o beneficjentach rzeczywistych są zgłaszane do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. Na mocy przepisu przejściowego spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13.10.2019 r. zgłaszają do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozdziału, czyli do 13.04.2020 r. Biuro Verum zaleca wcześniejsze dokonanie zgłoszeń ze względu na duże prawdopodobieństwo zawieszenia się systemu w kwietniu.

 

Więcej informacji na stronie WWW: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

 

3 Sankcje karne za brak zgłoszenia

W ustawie (art. 153 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) przewidziano kary dla spółek za naruszenie obowiązku dokonania wpisu beneficjenta rzeczywistego do wysokości 1 mln. zł.

4 Uwagi praktyczne – kogo zgłosić do Rejestru?

Biorąc pod uwagę wysokie sankcje za niewpisanie do rejestru oraz otwarty katalog osób które powinny być w nim ujawnione zaleca się dość „szerokie” podejście do zagadnienia:

- spółki osobowe – zaleca się podanie danych wszystkich wspólników będących osobami fizycznymi jak również prokurentów

- spółki kapitałowe – zaleca się podanie danych wszystkich udziałowców będących osobami fizycznymi, członków rad nadzorczych, członków zarządu oraz prokurentów

- w przypadku gdy wspólnikiem/udziałowcem spółek w/w są osoby prawne zaleca się podanie

danych wszystkich udziałowców będących osobami fizycznymi, członków rad nadzorczych, członków zarządu oraz prokurentów tych wspólników/udziałowców

- zaleca się również podanie danych innych osób fizycznych, które spełniają ustawową definicję.

 

W przypadku wątpliwości w tym zakresie proponujemy nawiązać kontakt z radcami prawnymi zajmującymi się tą problematyką.

 

Opracował

 

Mariusz Raszczyk

 

Doradca podatkowy nr 07166

 

 


wróć