Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Indywidualny numer rachunku podatkowego od 01.01.2020 r.

18.12.2019


 

Zgodnie z wprowadzonym od dnia 1 stycznia 2020 r. art. 61b Ordynacji podatkowej podatnikowi oraz płatnikowi podatków zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikro rachunek podatkowy) , za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu:

1. podatku dochodowego od osób fizycznych,

2. podatku dochodowego od osób prawnych,

3. podatku od towarów i usług

4. niepodatkowych należności budżetowych (należności te wymienia art. 60 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), np. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe (zob. art. 60 pkt 6a ustawy o finansach publicznych).

Zwrócić należy uwagę na fakt, że indywidualny rachunek podatkowy nie będzie właściwy do wpłat wszystkich rodzajów podatków. W szczególności nie będzie on właściwy do wpłat z tytułu podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Podmioty będące jednocześnie podatnikiem i płatnikiem podatków w/w będą posiadać jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą dokonywać wpłat zarówno z tytułu własnych zobowiązań podatkowych (w tym własnych zaliczek na podatek CIT/PIT), jak i kwot pobieranych jako płatnik (np. zaliczek na podatek dochodowy pobieranych od dochodu pracowników – PIT-4 czy wpłat podatku u źródła – PIT-8AR itd.).

Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), za pośrednictwem strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/.

Numer takiego konta jest standaryzowany i zawiera w swojej strukturze numer NIP (wszyscy przedsiębiorcy i podatnicy podatku VAT) lub numer PESEL (pozostali podatnicy np. uzyskujący dochody z umowy o pracę, zlecenia itd.)

Struktura konta jest następująca:

a) dla NIP: PL48 1010 0071 2222 XXXX XXXX XX00

b) dla PESEL: PL02 1010 0071 2221 XXXX XXXX XXX0

(X – cyfra z numeru NIP lub PESEL)

Zwroty nadpłat nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe, lecz tak jak dotychczas na rachunki bankowe zgłoszone przez podmiot, zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji podatników i płatników.

Nowelizacja dokonuje także zmiany art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą wpłaty dotyczące zobowiązania, którego termin płatności upłynął, będą zaliczane na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania, lub braku zaległości we wskazanym podatku - na zaległości o najstarszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatnika.

Na indywidualny rachunek podatkowy od 1.01.2020 r. powinny być dokonywane wszystkie wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych. Dotyczy to również wpłat dokonywanych za rok 2019 (np. zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2020 r.; IV kwartał 2020 r., dopłata do zeznania rocznego PIT-37 itd.). Dotychczas funkcjonujące konta do wpłat tych podatków zostaną zamknięte na dzień 31.12.2019 r.

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166

 

 


wróć