Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Faktoring a biała lista

10.01.2020


Przepisy art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT wskazują, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów stosowane jest gdy płatność „została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ” (czyli na białej liście).

Oznacza to, że w przypadkach określonych w ustawie, płatność musi zostać dokonana na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście i nie musi to być rachunek sprzedawcy (podmiotu który wystawił fakturę i dokonał dostawy towaru/usługi).

Tak więc, w przypadku gdy przelew dokonywany jest na konto faktora, w związku z przeniesieniem przez dostawcę praw do wierzytelności za dostawę towarów/usług i jeżeli numer rachunku bankowego faktora znajduje się na białej liście postępowanie podmiotu dokonującego przelewu jest prawidłowe i nie grożą mu z tego powodu żadne sankcje.

Jeżeli firma faktoringowa prowadzi rozliczenia z wykorzystaniem tzw. rachunków wirtualnych, które nie są umieszczane na białej liście, ale przypisane są do rachunku rozliczeniowego, to wpłata na takie konto jest również uznawana za prawidłową, tak jak wpłata bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy umieszczony na białej liście. O procedurze weryfikacji rachunków wirtualnych pisaliśmy w poprzednim materiale.

Faktoring a split payment

W przypadku przelewu środków dokonywanych na rzecz faktora należy uwzględniać przepisy dotyczące płatności MPP. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów:

„W sytuacji, w której nabywca towarów lub usług płaci należność do faktora, w związku

z przeniesieniem przez dostawcę praw do wierzytelności za dostawę towarów lub usług na

faktora, dla nabywcy ma zastosowanie obowiązek dokonania płatności w MPP do faktora.

Oznacza to, że nabywca płacący do faktora jest objęty reżimem regulacji obligatoryjnego MPP, jeżeli są spełnione ustawowe przesłanki do zapłaty w MPP. W takim wypadku płatność do faktora powinna być dokonana w MPP.”

Jeżeli chodzi natomiast o płatności zaliczek przez faktora na rzecz dostawcy towarów/usług w ramach umowy faktoringu, zdaniem Ministerstwa Finansów, obowiązkowa zapłata w mechanizmie podzielonej płatności nie dotyczy tych płatności zaliczkowych, nawet jeżeli dostawca towarów lub usługodawca dokonuje w ramach swojej działalności takiej sprzedaży, do której zastosowanie ma obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.

Czas pokaże jak firmy faktoringowe podejdą do kwestii dokonywania płatności zaliczek w/w.

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166

 


wróć