Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany w podatkach 2019 r.

10.01.2019


 

1.    Nowe terminy i formy składania oświadczeń podatkowych:

a)     Wspólne rozliczenie z małżonkiem (PIT)

złożenie oświadczenia o wspólnych opodatkowaniu małżonków lub jako osoby samotnie wychowującej dziecko jest możliwe również po terminie złożenia zeznania podatkowego (tj. po 30 kwietnia)

b)    Wybór formy opodatkowania - najem prywatny (PIT)

- złożenie oświadczenia o wyborze ryczałtu w prywatnym najmie może nastąpić w w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskano w danym roku pierwszy przychód (np. do 20 lutego gdy pierwszy przychód uzyskano w styczniu). Za równoznaczne z oświadczeniem w/w uważa się dokonanie pierwszej wpłaty zaliczki za dany rok w której w identyfikatorze zobowiązania zostanie wskazany PPE

- oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz o wyborze formy opodatkowania w tym zakresie może być podpisane tylko przez jednego z małżonków

c)      Wybór formy opodatkowania PIT

złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowani w podatku PIT (skala, linia, ryczałt) należy dokonać  w formie pisemnej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskano w danym roku pierwszy przychód (np. do 20 lutego gdy pierwszy przychód uzyskano w styczniu). Przed zmiana przepisów terminem był 20.01 lub uzyskanie pierwszego przychodu przez firmę rozpoczynająca działalność. Oświadczenie w/w może być złożone do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem CEiDG.

d)    Wybór formy wpłacania zaliczek (PIT/CIT)

Złożenie informacji o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (PIT i CIT) za okresy kwartalne, zaliczek uproszczonych następuje w zeznaniu rocznym składanym za rok w którym stosowano w/w sposób wpłacania zaliczek (czyli za rok 2019 do 30 kwietnia 2020 r.)

e)     Informacja o sposobie rozliczania różnic kursowych (PIT/CIT)

Złożenie informacji o wyborze metody rozliczania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości (PIT i CIT) następuje w zeznaniu rocznym składanym za pierwszy rok stosowanie tej metody. Rezygnacji należy dokonać w zeznaniu rocznym składanym za ostatni rok stosowania tej metody. Wybrana metoda musi być stosowana przez minimum 3 lata

f)      Informacja o zaprowadzeniu księgi podatkowej (PIT)

Zlikwidowano obowiązek informowania urzędu skarbowego o zaprowadzeniu księgi podatkowej

2.    Uproszczenia w prowadzeniu ewidencji (PIT):

a)     w przypadku przychodów z najmu prywatnego nie jest konieczne prowadzenie ewidencji przychodów wystarczy posiadanie dowodów wpłaty

b)     w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych likwiduje się obowiązek prowadzenia kart przychodów dla pracowników

c)     w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych likwiduje się obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia

 

3.    Zmiana terminów do składania informacji podatkowych dla płatników (PIT)

Według nowych zasad płatnicy będą przesyłać m.in. informacje PIT-11 oraz PIT-8C w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (a nie do końca lutego jak dotychczas). Termin przekazania w/w informacji dla pracowników, zleceniobiorców itd. został niezmieniony (do końca lutego).

 

4.    Przygotowywanie zeznań podatkowych przez organy podatkowe (PIT)

Absolutną nowością, z którą podatnicy zetkną się już w rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2018 będzie udostępnianie podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego jego zeznania podatkowego uwzględniającego dane będące w posiadaniu organów skarbowych wynikających głównie z otrzymanych od płatników informacji PIT-11, PIT-8Cc itd.

Nowe zasady składania zeznań będą miały zastosowanie do osób rozliczających się:

a)      indywidualnie,

b)     wspólnie z małżonkiem,

c)      w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

 

Sporządzone przez administrację podatkową zeznanie podatkowe zostanie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym 15 lutego.

Podatnik będzie mógł sporządzone zeznanie:

a)      zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

b)     zmodyfikować, wprowadzając do niego zmiany i następnie je zaakceptować,

c)      uzupełnić o dane, których nie posiadała administracja podatkowe

d)     odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

 

Przepisy zakładają automatyczną akceptację zeznania przygotowanego przez administrację podatkową w stosunku do podatników, którzy nie osiągnęli żadnych innych dochodów, niż dochody wykazane przez płatników składających i nie złożyli „zwykłego" zeznania podatkowego.

UWAGA! Złożenie „zwykłego" zeznania podatkowego bez pośrednictwa portalu podatkowego powoduje, że zeznanie przygotowane przez organ skarbowy jest automatycznie uważane za odrzucone.

5.    Nowe zasady zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku (PIT)

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku lub podziału majątku wspólnego małżonków okres uprawniający do zbycia nieruchomości bez podatku biegnie od ich nabycia przez spadkodawcę lub do majątku wspólnego.

Dotychczas sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została odziedziczona lub nabyta w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków wiązało się z koniecznością rozliczenia podatku dochodowego. Obecnie będzie możliwość „zaliczenia" okresu pięcioletniego, w którym nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy lub małżonka.

Nowe regulacje nie dotyczą nieruchomości otrzymanych w darowiźnie oraz zbycia w ramach działalności gospodarczej.

 

6.    Ulga mieszkaniowa (PIT)

W zakresie ulgi mieszkaniowej od 1 stycznia 2019r. wprowadzone zostaną dwie istotne zmiany. Z korzyścią dla podatników wydłużony został okres (z 2 do 3 lat) okres, w którym muszą zostać poniesione wydatki na cele mieszkaniowe. Niekorzystną zmianą jest wymóg nabycia prawa własności w okresie 3 lat, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach ulgi.

 

7.    Nowe zasady rozliczania straty podatkowej (PIT/CIT)

Nowelizowane przepisy zakładają, że stratę ze źródła przychodów, poniesioną w roku podatkowym, podatnik może obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł.

Natomiast strata nieodliczona w ramach limitu w/w podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Niestety przepis będzie stosowany tylko do strat, które powstały po 31 grudnia 2018 r.

 

 

8.    Koszty uzyskania przychodów w przypadku pracy małżonka lub małoletnich dzieci  (PIT)

Zgodnie ze zmianami koszt podatkowy stanowić będzie wynagrodzenie małżonków i małoletnich dzieci podatnika oraz wspólników spółki osobowej, należne z tytułu stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych oraz z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o ile wynagrodzenie to będzie wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji uprawnionego.

9.    Minimalny podatek od nieruchomości (PIT/CIT)

Nowe przepisy wprowadzają de facto dodatkowy składnik podatku dochodowego. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków podlegają wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) spełniające określone kryteria, tj.:

  • są położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • stanowią własność albo współwłasność podatnika,
  • zostały oddane w całości lub w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Oznacza to, że budynki lub ich części używane wyłącznie na potrzeby własne podatnika nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków. W przypadku, gdy środek trwały został oddany do używania w części, wówczas przychód ustala się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej budynku,
  • w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych budynki podlegają opodatkowaniu, o ile są składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą. W konsekwencji budynki objęte tzw. najmem prywatnym nie stanowią przedmiotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków.

 

Podatkiem nie będą objęte budynki lub ich części jeżeli ich łączna wartość początkowa nie przekroczy kwoty 10 mln zł.

Po nowelizacji ustawy limit 10 mln zł wyliczany jest łącznie dla wszystkich posiadanych przez danego podatnika budynków.  Taka zmiana doprowadzi do sytuacji, w której podatkiem objęci zostaną właściciele kilku budynków, których jednostkowa wartość nie przekracza ustalonego progu, ale łącznie przewyższa limit 10 mln zł.

 

Nie ulegnie natomiast zmianie stawka podatku, która nadal wynosić będzie 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

UWAGA! Podatek minimalny będzie miał charakter zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej. W przypadku podatników którzy za dany okres (miesiąc/kwartał) wykażą „zwykły" podatek dochodowy w wysokości wyższej od w/w podatku minimalnego będzie on neutralny ekonomicznie gdyż nie będzie powiększał zaliczki na podatek dochodowy. W sytuacji gdy „zwykła" zaliczka na podatek dochodowy nie wystąpi lub będzie mniejsza od podatku minimalnego, podatnik zapłaci zaliczkę w wysokości tego właśnie podatku minimalnego.

 

10.                  Dochody generowane przez prawa własności intelektualnej - IP Box (PIT/CIT)

Wprowadzono nową, preferencyjną stawkę podatku dochodowego. Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosił będzie 5% podstawy opodatkowania.

 

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)               patent,

2)               prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)               prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)               prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)               dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)               prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)               wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8)               autorskie prawo do programu komputerowego

 

Dla skorzystania z preferencji prawo własności intelektualnej musi podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych.

 

11.                  Zmniejszenie obniżonej stawki CIT z 15% do 9% dla mniejszych podatników (CIT):

Podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy (których obrót brutto za rok poprzedni przekroczył 1.200.000 euro - na rok 2019 wynosi to 5 135 000 zł) uzyskają uprawnienie do stosowania obniżonej stawki podatku.

Stawka obniżona będzie stosowana do końca miesiąca (kwartału) przychody osiągnięte od początku roku podatkowego nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Począwszy od następnego miesiąca (kwartału) stawka podatku będzie wynosiła 19%.

Zasady w/w nie dotyczą podmiotów powstałych w wyniku przekształceń i aportów

Pozostali podatnicy płacą podatek przez cały rok w wysokości 19%.

12.                  Exit Tax - nowy podatek od niezrealizowanych zysków          (PIT)

Opodatkowaniu podlegać będzie przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP w wyniku, którego RP w całości straci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku oraz zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego podatnika.

Opodatkowanie niezrealizowanych zysków związanych z działalnością gospodarczą obowiązywać ma wg stawki 19%.

Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynikającego ze zmiany rezydencji podatkowej, ustalanej na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową.

 

Opodatkowanie niezrealizowanych zysków osoby fizycznej nie następuje, jeżeli wartość rynkowa składników majątku nie przekracza kwoty 4 mln zł.

 

Przykład:

Osoba fizyczna posiada akcje spółki kapitałowej o wartości 5 mln zł. W 2019 roku przeprowadza się do Monako. W momencie zmiany rezydencji musi zapłacić exit tax tak jakby dokonała sprzedaży akcji w Polsce.

 

13.                  Danina solidarnościowa (PIT)

Osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł ze źródeł:

 

a)      dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich

b)     dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport

c)      dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%

 

są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Danina solidarnościowa jest płatna w terminie takim jak podatek dochodowy czyli do 30.04 roku następującego po roku rozliczanym i nie podlega obowiązkowi odprowadzania zaliczek w trakcie roku podatkowego.

 

14.                  Zmniejszenie wysokości podatku PCC od umów pożyczek (PCC)

Stawka podatku dla umów pożyczek została zmniejszona do 0,5% (z obecnie obowiązujących 2%).

 

15.                  Zmiany w VAT

a)     Zwrot VAT

Brak obowiązku dołączania do deklaracji VAT, w której wykazano kwotę do zwrotu, umotywowanego wniosku o zwrot VAT oraz wniosku o zwrot w przyśpieszonym terminie.

b)    Ulga na złe długi od 90 dni

W uldze na złe długi skróceniu ulega okres po upływie którego podatnik który nie otrzymał płatności za fakturę będzie mógł z niej skorzystać. W roku 2019 r. już po upływie 90 dni od terminu płatności podatnik w składanej deklaracji będzie mógł z niej skorzystać (do tej pory 150 dni). Jednocześnie podatnik - nabywca, który nie dokonał zapłaty w w/w terminie jest zobowiązany dokonać stosownej korekty odliczenia podatku naliczonego.

 

 

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166

 

 

 


wróć