Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Nowa jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł rocznie - dla wszystkich przedsiębiorców

19.10.2017


Od 12 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy dotyczące nowej „ulgi" dla przedsiębiorców w postaci możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji. Nowe rozwiązanie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców rozliczających PIT i CIT.

1. Nowa jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł

Podatnicy PIT i CIT (wszyscy nie tylko mali podatnicy) mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na następujących warunkach:

- ulga dotyczy fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT

Z jednorazowej amortyzacji nie można skorzystać w przypadku nabycia nieruchomości (budynków, budowli, gruntów) , środków transportu (samochodów ciężarowych, osobowych, motorów itd.) i wartości niematerialnych i prawnych.

Nabywane środki trwałe muszą być fabrycznie nowe tzn. nie mogą być używane w żadnym zakresie prze sprzedawcę lub nabywcę. Amortyzacji jednorazowej podlegają tylko środki trwałe nabyte, a nie wytworzone we własnym zakresie.

- wysokość sumy jednorazowo dokonanych odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 100.000 zł

Limit ten jest odrębnym limitem nie łączonym z limitem ze „starej" jednorazowej amortyzacji. Limitu 100.000 zł  nie „obciążają" środki trwałe jednorazowo zamortyzowane o wartości poniżej 3.500 zł.

- wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub

- łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Aby dokonać „nowej" jednorazowej amortyzacji jednego środka trwałego jego wartość musi przekraczać 10.000 zł. Jeżeli wartość środka trwałego jest niższa niż 10.000 zł dopiero łączna wartość dwóch lub więcej środków trwałych przekroczy 10.000 zł można je będzie wszystkie jednorazowo zamortyzować. Dotyczyć to będzie również środków trwałych, których amortyzowanie już się rozpoczęło (z uwagi na niespełnienie warunku wartości 10.000 zł w momencie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych). W takim przypadku kwota dokonywanej jednorazowej amortyzacji pomniejszana jest o wartość już dokonanych odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego.

Odpisu jednorazowego na w/w zasadach dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

2. „Stara" jednorazowa amortyzacja do 50.000 euro

Dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w danym roku nadal utrzymana została „stara" ulga w postaci jednorazowej amortyzacji do wysokości 50.000 euro. Dla tych podatników „nowa" jednorazowa amortyzacja to dodatkowa ulga do wykorzystania.

UWAGA! Dla danego środka trwałego można skorzystać tylko z jednej z w/w ulg. Podatnik ma prawo wybrać z której chce skorzystać.

3. Przepisy przejściowe

Nowe przepisy ustaw o PIT i CIT mają zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Oznacza to możliwość „cofnięcia się wstecz"  w stosunku do fabrycznie nowych środków trwałych nabytych w roku 2017 r., wcześniej już wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i amortyzowanych na zasadach podstawowych.

W tych przypadkach, w terminie do końca roku, będzie można dokonać zaliczenia w koszty podatkowe różnicy pomiędzy przysługującym jednorazowym odpisem a kwotami dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych, zaliczonych w koszty od początku roku. 2017.

 

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166


wróć