Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Minimalna stawka dla umów zleceń od 01.01.2017 r.

23.12.2016


Umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług zostaną objęte nową regulacją mającą zapewnić wynagrodzenie zleceniobiorcy na poziomie nie mniejszym niż 13 zł za godzinę.

13 zł dla umów godzinowych i ryczałtowych - zasada ogólna

Nowe przepisy dotyczą w zasadzie wszystkich umów zleceń niezależnie od sposobu określenia stawki wynagrodzenia.

Celem kontroli stosowania stawek minimalnych wprowadza się obowiązek potwierdzania ilości godzin przepracowanych w ramach jednego miesiąca. Ewidencję ilości godzin będą prowadziły firmy stosujące w umowach stawki godzinowe jak również ryczałtowe. Stawka godzinowa wprost określona w umowie nie może być niższa niż 13 zł.  W przypadku stawki ryczałtowej zleceniodawca będzie zobowiązany sprawdzać czy po podzieleniu wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu uzyskany wynik będzie równy lub większy niż 13 zł. Jeżeli będzie on mniejszy wynagrodzenie zostanie wyliczone wg zasady - liczba godzin przepracowanych x 13 zł.

Przykład. W umowie zlecenia ustalono wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w wysokości 500 zł. Po zakończeniu miesiąca stycznia ustalono, że zleceniobiorca przepracował 20 godzin. Daje to stawkę godzinową w wysokości 25 zł/h (500 zł podzielone przez 20 h) czyli minimalna stawka godzinowa została zachowana. Wynagrodzenie miesięczne zleceniobiorcy za miesiąc styczeń wynosi więc 500 zł.

W kolejnym miesiącu - lutym ten sam zleceniobiorca przepracował 50 godzin. To oznacza że wykonywał zlecenie w tym miesiącu wg stawki 10 zł (500 zł podzielone przez 50h). Stawka minimalna nie została zachowana. Konieczne więc będzie podwyższenie wynagrodzenia za luty do wysokości 650 zł (50h x stawka minimalna 13 zł).

Przedstawiciel handlowy bez ewidencji i stawki minimalnej

Przewidziano kilka wyjątków w przypadku których w/w regulacje nie obowiązują.

Dotyczy to m. in. umów stanowiących, że o miejscu i czasie realizacji zlecenia albo usługi decyduje zleceniobiorca oraz jednocześnie przewidujących wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne za wykonane zlecenie

Przez wynagrodzenie prowizyjne, należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników uzyskanych przez zleceniobiorcę w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

Z tego przepisu skorzystają m.in. przedstawiciele handlowi, osoby wykonujące swoją pracę w domu i otrzymujące wynagrodzenie uzależnione od np. ilości produktów wytworzonych czy pozyskanych klientów.

 

Dokumentacja musi być przechowywana przez 3 lata

Przepisy stanowią, że dokumentacja potwierdzająca liczbę godzin wykonywania zlecenia powinna być przechowywana przez okres 3 lat od dnia wymagalności wynagrodzenia. Przepisy nie określają formy dokumentacji, może więc być to np. oświadczenie o ilości godzin będące częścią comiesięcznego rachunku przedkładanego przez zleceniobiorcę, potwierdzonego następnie przez zleceniodawcę.

Nie przedstawienie przez zleceniobiorcę informacji o liczbie godzin skutkuje brakiem możliwości wypłaty wynagrodzenia dla zleceniobiorcy.

Wynagrodzenie trzeba wypłacać co miesiąc

Wprowadzono również zasadę, że jeżeli umowa zlecenia zawarta jest na okres dłuższy niż miesiąc to wypłata wynagrodzenia powinna odbywać się za okresy miesięczne wg ilości godzin realizacji zlecenia w danym miesiącu.

Kara grzywny do 30.000 zł

Dla przedsiębiorców i osób działających w imieniu przedsiębiorców nie stosujących się do nowych zasad tj. wypłacających wynagrodzenie wg stawek niższych niż 13 zł/h przewidziano karę grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

WAŻNE! Do każdej umowy zlecenia od 01.01.2017 r. konieczne będzie posiadanie oświadczenia zleceniobiorcy, z którego będzie wynikała ilość godzin wykonywania zlecenia. Brak takiej dokumentacji może naradzić przedsiębiorcę na karę!

„Samozatrudniony" to też zleceniobiorca

Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług z tzw. samozatrudnionym prowadzącego działalność gospodarczą to również obowiązują go w/w zasady dotyczący ustalania minimalnej stawki godzinowej oraz prowadzenia dokumentacji świadczącej o ilości godzin przepracowanych.

Za samozatrudnionego uważa się jednoosobowego przedsiębiorcę nie zatrudniającego pracowników i zleceniobiorców.

Samozatrudnionymi nie są spółki oraz przedsiębiorcy jednoosobowi, którzy zatrudniają chociaż jednego pracownika lub zleceniobiorcę.

WAŻNE! Zlecając wykonywanie usług dla firm jednoosobowych od 01.01.2017 r. koniecznym stanie się uzyskiwanie dodatkowych informacji o ilości godzin pracy „samozatrudnionego przedsiębiorcy - zleceniobiorcy" i sprawdzanie czy wynagrodzenie określone w umowie i później na fakturze wystawianej przez wykonawcę zlecenia jest równe lub wyższe od 13 zł/h.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, przepis ten został wprowadzony dla ochrony stawki minimalnej również w firmach jednoosobowych nie zatrudniających pracowników.

Powoduje on jednak powstanie nowych, uciążliwych obowiązków dla przedsiębiorców:

- konieczność każdorazowej identyfikacji kontrahenta, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą aby zweryfikować czy zatrudnia lub nie zatrudnia pracowników lub zleceniobiorców

- konieczność prowadzenia dokumentacji związanej z ilością godzin pracy „samozatrudnionego".

Dodać należy, że takim „samozatrudnionym" będzie zarówno osoba świadcząca usługi na rzecz tylko jednego kontrahenta czyli klasyczny „samozatrudniony" jak również np. informatyk lub hydraulik wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników wykonujący swoje usługi na rzecz wielu firm.

Do umów zawartych przed 2017 r. należy również stosować stawkę minimalną

Umowa zawarte przed 01.01.2017 r., których wykonywanie będzie realizowane lub kontynuowane po tej dacie również podlegają nowym przepisom. Natomiast do wypłat zrealizowanych do 31.12.2016 r. obowiązują „stare" przepisy.

 

W Verum opracujemy w najbliższym czasie wzory oświadczeń do umów zleceń, które udostępnimy naszym klientom.

 

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166

 


wróć