Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany w przepisach o podatku VAT od 1 stycznia 2017

23.12.2016


Zmiany w przepisach o podatku VAT od 1 stycznia 2017

Wstęp

Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacje przepisów prawa podatkowe stanowią fragment większej całości zmian w systemie opodatkowania w Polsce. Zakres zmian już wprowadzonych, jak również projektowanych jest bardzo szeroki i stanowić będzie podstawę do zmiany relacji na linii urząd skarbowy - przedsiębiorca, w przeważającej większości przypadków z osłabieniem pozycji tego ostatniego. Główne kierunki zmian:

 

-       wprowadzenie scentralizowanych elektronicznych baz danych takich jak Jednolity Plik Kontrolny oraz planowany na rok 2018 Centralny Rejestr Faktur, które dają organom skarbowym potężne narzędzie do kontroli przedsiębiorców i mogą wskazywać na zamiar zwielokrotnienia kontroli podatkowych w następnych latach.

-       powołanie Krajowej Administracji Skarbowej mającej zastąpić dotychczasową strukturę  izb skarbowych i celnych i przede wszystkim scentralizować i poprawić efektywność pracy organów skarbowych. Celem tych działań ma być poprawa ściągalności podatków, zwiększenie dochodów budżetowych m.in. poprzez znaczący postęp w zakresie możliwości kontrolnych organów, który ma zostać osiągnięty w latach 2017-2018r.

-       zaostrzenie restrykcji za wykroczenia i przestępstwa skarbowe (m.in. powrót do sankcji w VAT w wysokości 30% zaniżonego zobowiązania podatkowego,, w niektórych obszarach wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności nabywcy towarów i usług)

-       przyznanie organom skarbowym prawa do zmiany skutków podatkowych działań przedsiębiorcy poprzez możliwość zastosowania tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego (funkcjonująca od 01.07.2016 r.).

-

W związku z powyższymi zmianami systemowymi zalecamy daleko posuniętą ostrożność, zwłaszcza w przypadku transakcji znajdujących się w obszarze ryzyka podatkowego takich jak transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, nabycie lub sprzedaż nieruchomości, działaniami optymalizacyjnymi w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT.

Z uwagi na ogromną ilość przepisów zmienianych sukcesywnie będziemy je komentowali i podawali do Państwa wiadomości. Będziemy starali się też uwrażliwiać na najbardziej ryzykowne podatkowo rodzaje czynności dokonywane przez przedsiębiorców.

 

 

1.Powrót przepisów o sankcji w VAT

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaną przepisy, które zawierać będą nowe regulacje o tzw. dodatkowym zobowiązaniu podatkowym czyli sankcji VAT. Zobowiązanie to będzie ustalane przez organy podatkowe w pięciu przypadkach:

 

1)     w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a)     kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b)     kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

c)      kwotę różnicy podatku, do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą, od kwoty należnej,

d)     kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

 

Podstawowa wysokość dodatkowego zobowiązania wynosić będzie 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego.

Niższa „stawka" sankcji w wysokości 20% będzie dotyczyła sytuacji gdy po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik dostosował się do jej wszystkich ustaleń poprzez złożenie korekty deklaracji i wpłacenie kwoty zobowiązania podatkowego.

Najbardziej drastyczna „stawka" sankcji wynosić będzie 100% i będzie dotyczyła sytuacji gdy faktury z których dokonano odliczenia:

1)     zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

2)     stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

3)     podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością

Tak więc w przypadkach powzięcia wątpliwości co do tożsamości podmiotu należy sprawdzać jego status.

Przykład 1:

Podatnik wykazał podatek należny w deklaracji - 16.000 zł; podatek naliczony w deklaracji - 10.000 zł; zobowiązanie do wpłaty - 6.000 zł.

Podatnik popełnił jednak błąd polegający na tym, że wszystkie świadczone przez siebie usługi opodatkowywał ze stawką 8% (stawka wymagana - 23%).

W konsekwencji „wymagalny" podatek należny to 46.000 zł, a nie 16.000 zł.

Zaniżenie zobowiązania podatkowego - kwota 30.000 zł + odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty podatku. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe to 30% z 30.000 zł, czyli 9.000 zł.

Przykład 2:

Podatnik wykazał podatek należny w deklaracji - 160.000 zł; podatek naliczony w deklaracji - 100.000 zł; zobowiązanie do wpłaty - 60.000 zł.

Podatnik rozliczył podatek naliczony w wysokości 30.000 zł  z faktury stwierdzającej czynności niedokonane z której odliczył podatek naliczony. Organ skarbowy ustalił, że czynność ta nie miała miejsca na podstawie dokumentów i zeznań świadków.

W konsekwencji „wymagalny" podatek należny to 90.000 zł, a nie 60.000 zł.

Zaniżenie zobowiązania podatkowego - kwota 30.000 zł + odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty podatku. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe to 100% z 30.000 zł, czyli 30.000 zł.

 

Przepisów sankcyjnych nie stosuje się w przypadku gdy przed dniem wszczęcia kontroli przez organ skarbowy, podatnik złoży korektę deklaracji i wpłaci należny podatek.

Sankcji nie będzie również w przypadku gdy zaniżenie podatku wiąże się z:

a)     popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,

b) gdy podatek należny lub naliczony został ujęty w innym okresie rozliczeniowym jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli.

 

2. Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli są wykonywane przez podwykonawców

Od 1 stycznia 2017 r. duża część firm budowlanych sprzedających usługi budowlane nie będzie naliczało podatku VAT - zrobią to za nich nabywcy ich usług. W takim przypadku sprzedawca zamiast stawki VAT właściwej dla danej usługi budowlanej (8% lub 23%) wykaże „odwrotne obciążenie" (usługa niepodlegająca VAT u sprzedawcy). Stosowanie tego tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia będzie  uzależnione od spełnienia dodatkowego warunku, tj. aby firma świadcząca usługę budowlaną wykonywała ja jako podwykonawca.

Natomiast w przypadku gdy  podatnik jest głównym lub jedynym wykonawcą tych usług mechanizm odwrotnego obciążenia nie będzie mieć zastosowania.

Zakres przedmiotowy usług budowlanych, które mogą być objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia zawiera wykaz w załączniku nr 1.

Mechanizm ten występuje jedynie w transakcjach pomiędzy zarejestrowanymi podatnikami VAT. Jeżeli sprzedawca lub nabywca nie są podatnikami VAT rozliczenie następuje wg zasad ogólnych.

 

Przykład 3:

Umowa o świadczenie usług podwykonawczych związanych z wykonaniem instalacji wodno- kanalizacyjnej zostanie zawarta i wykonana w roku 2017. Zleceniobiorca działa jako podwykonawca głównego wykonawcy usług na danych obiekcie budowlanym. To na zleceniodawcy będzie ciążył obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu robót instalacyjnych wykonanych w 2017 r. Zleceniobiorca wystawi fakturę, na której wykaże do zapłaty jedynie kwotę netto z adnotacją „odwrotne obciążenie", a zleceniodawca rozpozna VAT należny i naliczony.

 

Uwaga:

Nowe regulacje odnoszą się do pojęcia „podwykonawca" nie definiując go. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów dla prawidłowego rozumienia terminu podwykonawca
wystarczająca   jest definicja zgodnie z którą: „podwykonawca - firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy". Takie odczytanie przepisów znowelizowanej ustawy nie daje jednak ostatecznej odpowiedzi co do skutków podatkowych wykonania usługi np. na zlecenie dewelopera będącego jednocześnie generalnym wykonawcą. Pewne jest natomiast zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do rozliczenia podatku z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu będącego generalnym wykonawcą inwestora oraz jego podwykonawców.

W przypadku wątpliwości odnośnie podlegania mechanizmowi odwrotnego obciążenia niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

3.Zmiana sposobu odliczania podatku od importu usług i WNT

Jeżeli w terminie powyżej 3 miesięcy od momentu wystawienia faktury nie wykażemy podatku należnego z tytułu importu usług lub WNT (kontrahent nie przysłał nam faktury lub faktura gdzieś się „zawieruszyła") należy dokonać korekty należnego podatku VAT cofając się do okresu w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Natomiast podatek VAT naliczony będzie można odliczyć w deklaracji VAT składanej na bieżąco.

Do tej pory korektę podatku należnego i naliczonego można było dokonać w tym samym miesiącu co „wychodziło na zero".

Oznaczać to będzie dla podatników, którzy otrzymują od swoich kontrahentów z innych krajów UE faktury z opóźnieniem ponad 3-miesięcznym, dodatkowe koszty związane z koniecznością zapłaty VAT należnego (z uwagi na brak możliwości ujęcia w tym samym okresie VAT naliczonego) oraz odsetek od zaległości podatkowej, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli podatkowej lub skarbowej, objęte będzie sankcją w wysokości 30% podatku.

Zalecamy Klientom Verum takie ułożenie swoich relacji z dostawcami z krajów Unii Europejskiej, aby nie występowały opóźnienia w otrzymaniu faktur dokumentujących WNT i import usług.

4. Likwidacja możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż mali podatnicy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zlikwidowana zostanie możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników, którzy nie są małymi podatnikami. Mali podatnicy nadal zachowują możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT. Przez małego podatnik należy rozumieć podmiot u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

5. Wyłączenie składania deklaracji kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu

Od 1 stycznia 2017 r. mali podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu nie będą mogli składać deklaracji kwartalnych przez okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji do VAT.

Przepisy te stosuje się również do podatników zarejestrowanych w IV kwartale 2016r (art. 15 ustawy nowelizującej).

 

Przykład:

Podatnik (o statusie małego podatnika) w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT w grudniu 2016r. zadeklarował składanie kwartalnych deklaracji VAT. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami rozliczenie kwartalne będzie go obowiązywało w stosunku do IV kwartału 2016. Za miesiące styczeń- grudzień 2017r. podatnik będzie musiał składać deklaracje miesięczne. Począwszy od I kwartału 2018 r. podatnik ten będzie mógł wybrać rozliczenie kwartalne.

6. Rozszerzenie stosowania wyłączenia możliwości składania deklaracji kwartalnych

Od 1 stycznia 2017 r. możliwości składania deklaracji kwartalnych nie będą mieli podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wrażliwych gdy łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku przekroczyła, chociaż w jednym z tych miesięcy kwoty 50 000 zł.

7.Ograniczenie możliwości uzyskania zwrotu w terminie do 25 dni, przedłużenie terminu zwrotu.

Zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni będzie następować jedynie do sytuacji, gdy:

 

1)     należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej i podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę,

2)     łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur (nieuregulowanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK) nie przekracza 15 000 zł,

3)     kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

4)     podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

5)     podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot w przyspieszonym terminie, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz terminowo składał deklaracje VAT. państwa.

Organy skarbowe uzyskały tez szerszą możliwość wydłużania terminu zwrotu powyżej 60 dni w przypadku:

-       konieczności weryfikacji „rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji" lub

-       „na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące".

Co prawda podatnikowi któremu wydłużono termin zwrotu powyżej 60 dni należą się odsetki, ale organy skarbowe zyskały dużo większe możliwości uzasadniania przedłużania procedury dokonywania zwrotu VAT.

 

 

8. Zmiany w katalogu towarów wrażliwych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. do katalogu tzw. towarów wrażliwych dodane zostają:

1)     oleju z rzepaku

2)     folia typu stretch

3)     dyski twarde (HDD)

4)     dyski SSD

Podatnicy dokonujący obrotu takimi towarami mają ograniczoną możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT, zaś nabywcy towarów wrażliwych mogą odpowiadać solidarnie ze sprzedawcami za rozliczanie tego podatku.

Przepisy te mają zastosowanie do podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wrażliwych, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. Dotychczas do „towarów wrażliwych" zaliczano m.in. wyroby stalowe, paliwa, tonery do drukarek, metale szlachetne i wyroby jubilerskie, cyfrowe aparaty fotograficzne.

9. Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. dodany zostanie przepis, który nakładać będzie obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych.

 

W 2017 r. obowiązek ten dotyczyć będzie jednak tylko niektórych podatników, którzy są:

 

1)     obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

2)     dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotne obciążenie) lub nabywcą tych towarów lub usług;

3)     obowiązani, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Inni niż wymienieni podatnicy staną się obowiązani do składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych dopiero od 1 stycznia 2018 r.

10. Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27 tylko za okresy miesięczne i tylko w formie elektronicznej

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zlikwidowana zostanie możliwość składania informacji podsumowujących o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych za okresy kwartalne. Podobne regulacje obowiązują do składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27. Każdy podmiot dokonujący w danym miesiącu transakcji podlegających ujęciu w informacji VAT-UE lub VAT-27 musi ją złożyć za okresy miesięczne. Jedyną formą ich składania będzie forma elektroniczna.

 

 

 

11. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł

Z dniem 1 stycznia 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego zostanie podwyższony z 150.000zł do 200.000 zł. Z podwyższonego limitu będą mogli skorzystać również podatnicy:

 

1)     u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł

2)     podatnicy rozpoczynający w 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł.

Opracował

Mariusz Raszczyk

doradca podatkowy nr 07166

12. Załącznik nr 1

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi (grupy usług)

1

bez względu na symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542)

2

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3

41.00.40.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

4

42.11.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

5

42.12.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

6

42.13.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

7

42.21.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

8

42.21.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

9

42.21.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

10

42.21.24.0

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

11

42.22.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12

42.22.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

13

42.22.23.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

14

42.91.20.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

15

42.99.21.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

16

42.99.22.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

17

42.99.29.0

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

18

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

19

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

20

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

21

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

22

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

23

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

24

43.22.11.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

25

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

26

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

27

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

28

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

29

43.29.19.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

30

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

31

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

32

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

33

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

34

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

35

43.34.10.0

Roboty malarskie

36

43.34.20.0

Roboty szklarskie

37

43.39.11.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

38

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

39

43.91.11.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

40

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

41

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

42

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

43

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

44

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

45

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

46

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

47

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

48

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 

 

 

 

 


wróć