Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany w podatkach i zasadach prowadzenia działalności gospodarczej 2017 r.

08.11.2016


1. Gotówką tylko do 15.000 zł! Nowa sankcja w PIT i CIT

Od 01.01.2017 r. zmieniają się zasady rozliczeń w obrocie gospodarczym. Do końca roku 2016 obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem konta bankowego dotyczył transakcji powyżej 15.000 euro.

Od nowego roku limit ulega znaczącemu obniżeniu i wynosił będzie tylko 15.000 PLN.

Nie zmienia się generalnie zakres transakcji objętych tą regulacją i nadal dotyczy on sytuacji gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Tak więc nadal przyjmowanie płatności w gotówce bez limitu będzie możliwe w sytuacji, gdy kontrahentem przedsiębiorcy będzie osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Uniknięcie przepisu poprzez podział jednej zapłaty na np. kilka płatności nie będzie skuteczne. Nawet jeżeli dana transakcja udokumentowana będzie kilkoma fakturami limit będzie obliczany dla wszystkich faktur łącznie. Należy również zwracać uwagę na sytuacje gdy w ramach jednej umowy ramowej zawieranych jest wiele transakcji gospodarczych - również w takim przypadku zalecane jest regulowanie płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

Alternatywnymi formami zapłaty nie powodującymi negatywnych konsekwencji są inne formy rozliczeń bezgotówkowych (m.in. kompensata, zwolnienie z długu itd.)

Płacisz gotówką - nie masz kosztu podatkowego!

Od 01.01.2017 r. wprowadzona zostanie sankcja dla podmiotów, które będą łamały przepisy ustawy. W przypadku zapłaty gotówką zobowiązań w transakcjach powyżej 15.000 zł nie będzie można  zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Uwaga! W przypadku kosztów jeszcze niezapłaconych nie ma przeszkód do zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, Dopiero w momencie zapłaty danego wydatku w formie zabronionej konieczne będzie wyksięgowanie kosztów uzyskania przychodów.

Przykład 1. Przedsiębiorca nabył usługę za kwotę 20.000 zł i otrzymał fakturę w styczniu 2017 r. i zapłacił za nią gotówką również w styczniu 2017 r. r. Kwota 20.000 zł nie będzie w tym przypadku stanowiła kosztów uzyskania przychodu.

termin płatności przypadał na marzec 2017 r. Kwotę kosztu zaewidencjonował w styczniu 2017 r. W miesiącu marcu dokonał płatności gotówką i w tym miesiącu powinien dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku składników majątku podlegających amortyzacji zasada będzie analogiczna. Do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od nabycia składników majątku zapłaconych gotówką. W przypadku gdy takie odpisy amortyzacyjne zostały dokonane przed zapłatą gotówkową, podlegają one korekcie w miesiącu dokonania takiej zapłaty.

Korekta następuje poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów w miesiącu dokonania płatności gotówkowej. Jeżeli korekta jest wyższa od kosztów uzyskania przychodów w danym okresie rozliczeniowym, o tę część zwiększa się przychody do opodatkowania.

Uwaga! W przypadku kosztów jeszcze niezapłaconych nie ma przeszkód do zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów, Dopiero w momencie zapłaty danego wydatku w formie zabronionej konieczne będzie wyksięgowanie kosztów uzyskania przychodów.

Przykład 2. Przedsiębiorca nabył usługę za kwotę 20.000 zł i otrzymał fakturę w styczniu 2017 r., termin płatności przypadał na marzec 2017 r. Kwotę kosztu zaewidencjonował w styczniu 2017 r. W miesiącu marcu dokonał płatności gotówką i w tym miesiącu powinien dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy przejściowe

Przepisy mają zastosowanie do płatności dokonywanych począwszy od 01.01.2017 r.

Jeżeli jednak płatność dotyczy kosztu zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów przed 01.01.2017 r. korekty nie trzeba będzie wykonywać.

Dotyczy to również sytuacji gdy transakcję zawarto przed 01.01.2017 r., nawet jeżeli jej w roku 2016 nie zrealizowano lub zafakturowano, o ile jej wartość nie przekracza kwoty 15.000 euro.

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej lub zmiany formy opodatkowania na formę ryczałtową (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa), jeżeli płatność gotówkowa następuje po zajściu w/w zdarzeń odpowiednia korekta kosztów (lub przychodów) następuje w roku poprzedzającym zajście w/w zdarzeń.

 

2. CIT - 15% dla małych przedsiębiorców

Od 01.01.2017 r. wprowadzona zostanie druga stawka podatku (obok do tej pory funkcjonującej w wysokości 19%).

Z nowej stawki będą mogli skorzystać:

a)     Mali podatnicy

b)     Rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Za małego podatnika uważa się podmiot, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. W roku 2017 taki status będą posiadali podatnicy, którzy w roku 2016 nie przekroczyli obrotu brutto w wysokości 5.157.000 zł.

Nie wszyscy podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w ciągu będą mogli skorzystać ze stawki 15%.

Podatnik, który został utworzony:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- nie będzie miał prawa do opodatkowania wg stawki 15% w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Podatkowe grupy kapitałowe również nie mogą mieć prawa do stosowania stawki 15%.

UWAGA! Mimo obniżki stawki dla niektórych podatników podatku CIT należy pamiętać, że opodatkowanie wypłat dywidend ze spółek kapitałowych pozostało bez zmian i co za tym idzie utrzymana została zasada „podwójnego opodatkowania" zysków spółek.

 

Przygotował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166


wróć