Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany W Kodeksie Pracy

19.02.2016


Ograniczenie łącznego czasu trwania zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony:

Od 22 lutego 2016 roku pracodawca i pracownik będą mogli zawrzeć umowę o pracę na okres określony nie przekraczający łącznie 33 miesięcy.

Zmiana ilości dopuszczalnych umów o pracę na czas określony zawieranych z jednym pracodawcą:

Limit ilości umów pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy będzie wynosił 3 umowy (obecnie 2 umowy). Łączny okres zatrudnienia na podstawie wszystkich umów zawartych na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy.

 

Strony nadal będą mogły zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości zatrudnienia pracownika w celu wykonywania określonego rodzaju pracy; Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe m.in. jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

 

Zrównanie okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i na czas nieokreślony:

Od 22 lutego 2016 okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony wyniesie:

 

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

 

Nadal w przypadku wypowiadania umów na czas określony nie ma obowiązku podawania przyczyny tego wypowiedzenia.

Zostaje uchylony art.33 KP , który eliminuje dotychczasowe uprawnienie , umożliwiające rozwiązanie umów terminowych za 2 tygodniowym wypowiedzeniem .

 

 

 

Niezwykle istotny będzie okres przejściowy projektowanych zmian. W przypadku trwających w dniu wejścia w życie zmian umów o pracę na czas określony, staż zatrudnienia należy liczyć dopiero od dnia wejścia w życie ustawy (art. 16 ustawy zmieniającej).

 

Natomiast dla umów zawieranych po wejściu w życie ustawy, chcąc prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia, trzeba będzie wziąć pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy bez względu na przerwy pomiędzy nimi (należy sumować wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, nawet sprzed kilku lat).

 

Ustawa zmieniająca Kodeks Pracy zawiera zasady liczenia umów zawartych na czas określony oraz maksymalnego okresu zatrudnienia terminowego . Zasadą jest rozpoczęcie limitu 33 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian Kodeksu Pracy ( 22 luty 2016 roku. ).

 

Skutkiem przekroczenia :

 

-limitu 3 dopuszczalnych umów zawartych na czas określony

-łącznego okresu zatrudnienia 33 miesięcy na p[odstawie umów zawartych na czas określony

 

będzie zgodnie z nowym brzmieniem Kodeksu Pracy

przekształcenie się umowy zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony.


wróć