Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Odwrotne obciążenie i informacja podsumowująca w obrocie krajowym

03.02.2016


Wersja nr 1

Aktualizacja 03.02.2016

 

Odwrotne obciążenie i informacja podsumowująca w obrocie krajowym

1.Odwrotne obciążenie - informacje ogólne

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na nabywcę, dostawca nie rozlicza podatku należnego.

Przepisy ustawy przewidują kilka sytuacji gdy następuje takie specyficzne opodatkowanie m.in.:

- art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy - dostawa towarów na terytorium Polski dokonywana jest przez podatnika nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 na terytorium Polski.

(Przykład - francuski podatnik sprzedaje polskiemu podatnikowi towar na terytorium Polski, który kupuje od innego polskiego podatnika)

- art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy - nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy (szczegółowo opisane poniżej)

- art. 17 ust. 1 pkt. 8 ustawy - nabycie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

2. Odwrotne obciążenie w przypadku towarów z załącznika nr 11

Załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług zawiera katalog towarów, w stosunku do których podatnikiem z tytułu dostawy są nabywcy. Towary wymienione w załączniku dzieli się na dwie grupy, do których stosuje się odmienne zasady ustalania odwrotnego obciążenia: złom i odpady oraz elektronikę.

Uwaga:

Spełnienie warunków do zastosowania odwrotnego obciążenia nakłada bezwzględny obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę, również w przypadku otrzymania od dostawcy faktury zawierającej omyłkowo naliczony podatek VAT. Obowiązku rozliczenia podatku nie można również przenieść na dostawcę poprzez zastosowanie odpowiedniego zapisu w umowie.

3.Obrót złomem i odpadami - zasady rozliczenia

Zastosowanie odwrotnego obciążenia jest bezwarunkowe, jeżeli towar taki jak złom czy odpady wymieniony jest w załączniku nr 11 i spełnione są następujące warunki:

1.     Dokonującym dostawy jest zarejestrowany podatnik, niekorzystający ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży

2.     Nabywca jest podatnik VAT czynny

3.     Dostawa nie jest zwolniona na podstawie przepisów szczególnych: dostawa towarów wykorzystywanych na cele działalności zwolnionej, jeżeli przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia lub zwolnienie od podatku złota inwestycyjnego

Fakt, że dostawca nie rozlicza podatku VAT nie zwalnia go z obowiązku wystawienia faktury oraz wykazania dostaw w składanych deklaracjach VAT.

Faktura wystawiana przez dostawcę musi zawierać adnotację „odwrotne obciążenie". Na tej fakturze nie wykazuje się stawki podatku, sumy wartości netto oraz kwoty podatku.

Dostawca wykazuje dostawę w ewidencji sprzedaży VAT, deklaracji VAT (poz. 31).

Dostawca towaru jest również zobowiązany do składania deklaracji VAT-27.

Nabywca uwzględnia towary objęte odwrotnym obciążeniem w ewidencji sprzedaży VAT, naliczając podatek Vat wg stawki właściwej dla danego towaru, następnie ujmuje ją w deklaracji VAT (poz. 34 i 35).

Odliczenie podatku naliczonego (wynikającego z odwrotnego obciążenia) następuje na zasadach ogólnych.  Kwotę netto oraz naliczony podatek VAT należy ująć w ewidencji zakupu VAT, podobnie jak pozostałe zakupy.

Uwaga! Brak prawa do odliczenia nie zwalnia podatnika z obowiązku rozliczenia dostawy objętej odwrotnym obciążeniem.

3.Obrót elektroniką - zasady rozliczenia

Do odwrotnego obciążenia obrotu elektroniką zastosowanie mają zasady opisane powyżej w pkt 2 oraz dodatkowo przepisy szczególne opisane w niniejszym punkcie.

Przez elektronikę rozumie się:

1)     komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (klasyfikowane w grupowaniu PKWiU obejmującym przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne),

2)     telefony komórkowe, w tym smartfony (klasyfikowane w grupowaniu PKWiU obejmującym telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych),

3)     konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (z wyłączeniem części i akcesoriów) - dalej nazywane konsolami do gier.

Do zastosowania odwrotnego obciążenia wymagane jest spełnienie warunków ogólnych właściwych dla złomu i odpadów. Ponadto  łączna wartość elektroniki w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku musi przekraczać kwotę 20 000 zł.

Za jednolitą gospodarczo transakcję dostawę w ramach umowy oraz:

1)     umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy

2)     dostawę obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie

Istnieją przepisy wyłączające obowiązek rozliczania podatku przez dostawców komputerów przenośnych, telefonów komórkowych lub konsoli do gier, jeżeli nieprawidłowe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia było wynikiem nieuczciwych działań nabywcy np. w sytuacji, gdy nabywca będący osoba fizyczną nabył towar bez VAT podając się za podatnika. Na wypadek takich działań należy wykazać, że:

1)     dostawca podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia podatku od dostawy komputerów przenośnych, telefonów komórkowych lub konsoli do gier

2)     błędne uznanie, że podatnikiem jest nabywca, nastąpiło wskutek działania nabywcy, o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć,

3)     zapłata należności z tytułu dostawy towarów nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu dostawy towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze (omawiane wyłączenie nie ma zatem zastosowania w przypadku transakcji gotówkowych).

Deklarowanie odwrotnego obciążenia w przypadku elektroniki w niczym nie różni się od opodatkowania handlu złomem i odpadami.

Dostawca wykazuje więc sprzedaż w ewidencji sprzedaży VAT, deklaracji VAT (poz. 31) oraz składa deklarację VAT-27.

Nabywca uwzględnia towary objęte odwrotnym obciążeniem w ewidencji sprzedaży VAT, naliczając podatek Vat wg stawki właściwej dla danego towaru, następnie ujmuje ją w deklaracji VAT (poz. 34 i 35).

Odliczenie podatku naliczonego (wynikającego z odwrotnego obciążenia) następuje na zasadach ogólnych.  Kwotę netto oraz naliczony podatek VAT należy ująć w ewidencji zakupu VAT, podobnie jak pozostałe zakupy.

4.   VAT-27

Sprzedawca towarów objętych odwrotnym obciążeniem oprócz wykazania sprzedaży w deklaracjach VAT-7/Vat-7K zobowiązany jest składać informację podsumowującą, za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy (miały miejsce transakcje, od których obowiązek podatkowy powstał u nabywcy), w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji dla podatku VAT.

W zależności od sposobu rozliczania podatku VAT (miesięcznego bądź kwartalnego) podatnik w takich samych cyklach rozliczeniowych składać powinien informacje podsumowujące.

Sprzedawca sporządza informację zbiorczo, podając nazwę i NIP nabywców, łączną wartość transakcji sprzedaży towarów (w części C) oraz usług (w części D) dla poszczególnych nabywców, w danym okresie rozliczeniowym.

Załącznik nr 11 - towary objęte odwrotnym obciążeniem

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

24.10.12.0

Żelazostopy

2

24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

3

24.10.31.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

4

24.10.32.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej

5

24.10.35.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

6

24.10.36.0

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

7

24.10.41.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej

8

24.10.43.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej

9

24.10.51.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

10

24.10.52.0

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11

24.10.61.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej

12

24.10.62.0

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

13

24.10.65.0

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej

14

24.10.66.0

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone

15

24.10.71.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

16

24.10.73.0

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

17

24.31.10.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej

18

24.31.20.0

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej

19

24.32.10.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane

20

24.32.20.0

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane

21

24.33.11.0

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej

21a

24.33.20.0

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

22

24.34.11.0

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

22a

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b

22b

bez względu na symbol PKWiU

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

22c

ex 24.41.50.0

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

22d

24.42.11.0

Aluminium nieobrobione plastycznie

22e

24.43.11.0

Ołów nieobrobiony plastycznie

22f

24.43.12.0

Cynk nieobrobiony plastycznie

22g

24.43.13.0

Cyna nieobrobiona plastycznie

23

24.44.12.0

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

24

24.44.13.0

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi

25

24.44.21.0

Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

26

24.44.22.0

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

27

24.44.23.0

Druty z miedzi i jej stopów

27a

24.45.11.0

Nikiel nieobrobiony plastycznie

28

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

28a

ex 26.20.11.0

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy

28b

ex 26.30.22.0

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

28c

ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów

28d

ex 32.12.13.0

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym

29

38.11.49.0

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające

30

38.11.51.0

Odpady szklane

31

38.11.52.0

Odpady z papieru i tektury

32

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

33

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

34

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

35

38.12.26.0

Niebezpieczne odpady zawierające metal

36

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

37

38.32.2

Surowce wtórne metalowe

38

38.32.31.0

Surowce wtórne ze szkła

39

38.32.32.0

Surowce wtórne z papieru i tektury

40

38.32.33.0

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

41

38.32.34.0

Surowce wtórne z gumy"

 

 

Opracowanie:

Mariusz Raszczyk - doradca podatkowy nr 07166

Kamil Wiśniewski - asystent doradcy podatkowego


wróć