Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany w ordynacji podatkowej

11.01.2016


1.Zmiany w ordynacji podatkowej

1.1 Zmiany właściwości US

Od 1 stycznia 2016 roku organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku VAT będzie urząd skarbowy siedziby lub miejsce zamieszkania podatnika (w zależności, czy podatnik jest osobą prawną lub jednostką niemającą osobowości prawnej, czy osobą fizyczną). Zmiana ta nie powoduje konieczności złożenia VAT-R w nowym urzędzie. Pierwszą deklaracją VAT, którą trzeba będzie złożyć już w nowym urzędzie będzie deklaracja za grudzień 2015 r. (lub IV kwartał 2015 r.).

1.2 Zmiany w naliczaniu odsetek

W przypadku obliczania odsetek za zwłokę w razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji terminy liczone są na nowo od dnia otrzymania akt sprawy i nie podlegają sumowaniu z dotychczasowymi.

Od 1 stycznia 2016 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosić będzie 50% stawki podstawowej. Określone również zostanie, że stawka ta ma zastosowanie, jeżeli prawnie skuteczna korekta deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty zostanie złożona w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji (art. 56a § 1 o.p.) Wprowadzona zostanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej. Stawka ta będzie mieć zastosowanie w przypadku najpoważniejszych błędów w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego (art. 56b o.p.).

1.3 Korekta deklaracji bez uzasadnienia

Od 1 stycznia 2016 r. korygowanie deklaracji podatkowych nie będzie wymagać dołączania do deklaracji korygujących pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty. Dotyczy to również korekt składanych za okresy przed 2016 r.

1.4 Możliwość płacenia kartą w urzędzie

Od 1 stycznia 2016 r. opłacanie podatków kartą płatniczą stanie się powszechnie dostępne. Warunkiem będzie jedynie posiadanie przez organ podatkowy odpowiedniego urządzenia do autoryzacji transakcji płatniczych. Koszty opłat i prowizji związanych z opłacaniem podatków kartą ponosić będzie podatnik.

2.Podatki dochodowe

2.1 Likwidacja obowiązku korekty kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań

1 stycznia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy zobowiązujące do korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowanych zobowiązań. Nowelizacja zakłada całkowite uchylenie odpowiednich przepisów w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Przepisy przejściowe wprowadzają zasadę, że podatnicy że którzy przed dniem 1 stycznia 2016 roku dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, będą mogli dany wydatek ponownie ująć w kosztach na dotychczasowych zasadach tj. dopiero po dokonaniu zapłaty zobowiązania.

2.2 Nowe zasady ewidencjonowania korekt przychodów i kosztów

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy określające zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych.  Korekty, w zależności od przyczyny, należy dokonać:

1)      wstecznie do okresu, którego dotyczy - jeżeli korekta będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką,

2)      na bieżąco (w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty) - jeżeli korekta nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. Np. faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej (obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrot towaru itd.).

W ustawie zostały przewidziane przypadki szczególne korekty tj. gdy korekta nastąpiła po dniu likwidacji działalności lub zmiany formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt ewidencjonowany. Wówczas należy ją ująć w ostatnim okresie rozliczeniowym przed likwidacją pozarolniczej działalności gospodarczej lub zmianą formy opodatkowania (np. jeżeli likwidacja została dokonana w lutym 2016 r. korekty należy dokonać w styczniu 2016 r.)

Zasady powyższe obowiązują również w zakresie korekt dotyczących przychodów i kosztów zaewidencjonowanych przed 1 stycznia 2016 r.

 

2.3 Zwolnienie z podatku dofinansowania z tytułu uczęszczania do żłobka lub przedszkola (niefinansowane z ZFŚS)

Zwolnienie przychodów pracownika

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f. zwolnione od podatku mają być świadczenia otrzymywane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola.

Zwolnienie dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika. Zwolnienie będzie przysługiwać na każde dziecko do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty:

1)      400 zł - w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego,

2)      200 zł - w przypadku uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola.

Koszty uzyskania przychodów pracodawcy

Nowe przepisy pozwalają na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów świadczeń poniesionych przez pracodawcę z tytułu dofinansowania pracownikom wydatków związanych z objęciem dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola (zob. art. 22 ust. 1p pkt 2 lit. b u.p.d.o.f. oraz art. 15 ust. 1za pkt 2 lit. b u.p.d.o.p.).

Do kosztów zaliczyć będzie można kwoty wydatków w granicach limitów określonych powyżej.

 

Opracowali

Mariusz Raszczyk - doradca podatkowy nr 07166

Kamil Wiśniewski - asystent doradcy podatkowego


wróć