Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zasady obliczania odsetek podatkowych w 2016 roku

11.01.2016


Obliczanie odsetek od zobowiązań podatkowych od 01.01.2016 r.

 

Odsetki należy obliczać od pierwszego dnia po upływie terminu płatności zobowiązania podatkowego. Możliwe do zastosowania są trzy stawki odsetek:

Stawka

Zastosowanie

Wysokość stawki 01.01.2016 r.

Podstawowa

Stosowana we wszystkim przypadkach, z wyjątkiem  stawek obniżonych i podwyższonych.

(obliczana jako dwukrotność stopy kredytu lombardowego powiększona o 2 punkty procentowe, nie może być niższa niż 8%)

 

8%

Obniżona  50%

Można zastosować w przypadku:

1. złożenia korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;

2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekt

Nie stosuje się w przypadku:

1.     deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;

2.     korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.


4%

Podwyższona 150%

Stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym w przypadku:

1)     zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,

2)     korekty deklaracji:

a)     złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,

b)     dokonanej w wyniku czynności sprawdzających

 

Warunek zastosowania: kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku:

- przekracza 25% kwoty należnej i

- jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego (od 01.01.2016 r. to kwota 7.400 zł)

12%

 

Powyższe zasady stosuje się do zaległości powstałych po 1 stycznia 2016r. Wyjątkiem jest stawka obniżona - można ją zastosować do zaległości powstałych przed wejściem w życie zmian, jeżeli spełnione zostaną wszystkie przewidziane w przepisach warunki[1] tj:

- korekta zostanie złożona do 30.06.2016 r.

- zapłaty zaległości podatkowej nastąpi w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekt

- korekta zostanie złożona przed dniem doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli lub dniem rozpoczęcia czynności sprawdzających.

Uwaga! Możliwość zastosowania stawki obniżonej do korekt zaliczek na podatek (m.in. CIT i PIT) jest problematyczna do zrealizowania w ciągu roku (w przypadku obliczania zaliczek nie składa się deklaracji podatkowej). Na chwile obecną należy przyjąć, że dopiero po złożeniu zeznania rocznego (deklaracji) istnieje możliwość zastosowania stawki obniżonej.

 

1. Odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie wpłaca się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (obowiązki operatora wyznaczonego pełni Poczta Polska S.A.).
Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł (tj. 3 x 2,90 zł).

Podstawa prawna: - art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

2. Odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.

Podstawa prawna: - art. 23 ust. 1a oraz art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.)

 

Opracowali

Mariusz Raszczyk - doradca podatkowy nr 07166

Kamil Wiśniewski - asystent doradcy podatkowego

 

 


[1] Art. 19 ustawy zmieniającej Dz.U.2015.1649


wróć