Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany w VAT 01.07.2015

26.06.2015


1.Odliczenie podatku od zakupionego paliwa

 

Od 1 lipca będzie obowiązywało prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów samochodowych użytkowanych do celów mieszanych (samochodów osobowych i innych niż osobowe używanych do celów służbowych i prywatnych). Uprawienie dotyczy samochodów będących przedmiotem własności oraz najmu, dzierżawy, leasingu. Nieodliczona część podatku będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Tym samym w zakresie odliczania podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodów użytkowanych do celów mieszanych, obowiązywać będzie jedna zasada - prawo do odliczenia 50% VAT zarówno od paliwa, jak również zakupu części zamiennych, usług związanych naprawą lub ulepszaniem samochodu, zakupem oleju i innych wydatków tego typu.

 

2.Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia

 

Od 1 lipca 2015 r. obowiązek rozliczania VAT w ramach odwrotnego obciążenia przy transakcjach krajowych będzie ciążył tylko na nabywcach będących podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Odwrotne obciążenie nie będzie dotyczyło podatników zwolnionych.

Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte zostaną nowe grupy towarów do których zalicza się:

1) arkusze żeberkowane ze stali niestopowej,

2) złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz niektóre towary z takiego złota,

3) złoto inwestycyjne,

4) telefony komórkowe (w tym smartfony),

5) komputery przenośne takie jak tablety, notebooki i laptopy,

6) konsole do gier wideo


W przypadku telefonów komórkowych, komputerów przenośnych oraz konsol do gier procedurą odwrotnego obciążenia obejmowane będą tylko transakcje o jednolitej gospodarczo wartości przekraczającej kwotę 20.000 zł netto. Nie będzie miało znaczenia, czy towary zostaną nabyte w celu wykorzystywania w działalności gospodarczej, czy w celu odsprzedaży. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

 

Wprowadzony zostanie również nowy rodzaj informacji podsumowującej, tj. informacje podsumowujące w obrocie krajowym (VAT-27). Informacje te będą składać podatnicy (sprzedawcy) dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi objętych odwrotnym obciążeniem.

 

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składane będą miesięcznie lub kwartalnie. To, która z tych sytuacji będzie mieć miejsce, zależeć będzie od rodzaju składanych deklaracji VAT. I tak:

1) podatnicy składający miesięczne deklaracje VAT-7 będą składać informacje podsumowujące w obrocie krajowym za miesięczne okresy rozliczeniowe;

2) podatnicy składający kwartalne deklaracje VAT-7K/VAT-7D będą składać informacje podsumowujące w obrocie krajowym za kwartalne okresy rozliczeniowe.

 

 

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

1)   nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

2)   nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

3)   łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 - w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

 

 

3.Nowe towary „wrażliwe"

 

Rozszerzony został katalog towarów uznawanych za „wrażliwe". W przypadku ich nabycia nabywca odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Obostrzenie dotyczy towarów nabywanych od jednego podmiotu w ciągu miesiąca na kwotę większa niż 50 000 zł.

Od 1 lipca 2015 solidarna odpowiedzialność dotyczy nabycia tonerów do drukarek, kaset z tuszem i głowicą drukującą do drukarek, srebra i platyny nieobrobionych plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, cyfrowych aparatów fotograficznych

Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą dokonujący sprzedaży towarów „wrażliwych" na kwotę powyżej 50 tys. miesięcznie nie ma prawa do kwartalnego rozliczania VAT.

 

4.Zmiany w zakresie korygowania podatku z powodu niedokonania płatności

 

Z dniem 1 lipca 2015 r. uchylony zostanie art. 89a ust. 7 ustawy o VAT. Umożliwi to korzystanie z ulgi na złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami.

Ponadto dodany zostanie przepis wyłączający obowiązek korygowania odliczonego VAT przez dłużnika będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi.

 

 

Opracowali:

Mariusz Raszczyk - doradca podatkowy

Kamil Wiśniewski - asystent doradcy podatkowego


wróć