Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2015 r.

17.12.2014


 

 

 1. Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku - przychodem z działalności gospodarczej (PIT)

  Rozszerzony i doprecyzowany został katalog składników majątku, które w przypadku ich odpłatnego zbycia stanowią przychód ze źródła - działalność gospodarcza.

  Taki przychód powstawać będzie m.in. w odniesieniu do składników majątku, których nie wprowadzono do ewidencji środków trwałych w następujących przypadkach:

  a) wartość ich była niższa niż 3.500 zł,

  b) przewidywany okres użytkowania był równy lub niższy niż 12 miesięcy

  c) spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  d) składnika majątku nie ujętego w ewidencji środków trwałych, nie amortyzowanego, ale wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

  Wejście nowych przepisów nie zmienia sytuacji firm, które użytkowały w 100% dany składnik majątku w firmie, rozliczały jego koszty w 100% i w przypadku jego sprzedaży uznawały uzyskany przychód za przychód z działalności gospodarczej.

  Pewne wątpliwości budzi jednak  sytuacja częściowego wykorzystywania majątku prywatnego do działalności gospodarczej (np. przy działalności gospodarczej prowadzonej we własnym lokalu  mieszkalnym przeznaczenie na jej potrzeby jednego pokoju lub używanie prywatnego samochodu częściowo do działalności gospodarczej rozliczanego przez ewidencję przebiegu pojazdu).

  W przypadku częściowego używania w działalności gospodarczej lokali lub budynków mieszkalnym problemu nie ma gdyż przepisy wprost wskazują, że w tym przypadku nie powstają przychody z działalności gospodarczej.

  Natomiast w przypadku samochodów prywatnych używanych tylko częściowo w działalności gospodarczej ustawa nie określa wprost zasad opodatkowania. Wydaje się jednak, biorąc pod wagę uzasadnienie do projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym, że intencją ustawodawcy nie było opodatkowywanie sprzedaży majątku prywatnego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, częściowo wykorzystywanego w jej prowadzeniu. Ponieważ przepis jest nowy i jego funkcjonowanie i interpretowanie przez organy skarbowe zacznie się dopiero po 01.01.2015 r. trudno na chwilę obecną stwierdzić czy organy skarbowe będą postępowały zgodnie z celem wprowadzenia przepisu, czy też będą stosować, jak często to czynią, wykładnię gramatyczną. Ewentualnym rozwiązaniem, które w stosunkowo krótkim czasie wskaże linię interpretacyjną organów skarbowych jest zwrócenie się z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów.

   

   

   

 2. Samochód służbowy wykorzystywany przez pracownika prywatnie - kwota przychodu (PIT)

  Od 01.01.2015 r. pracownicy, którzy wykorzystują samochód służbowy do celów prywatnych nie będą mieć problemu z ustalaniem kwoty przychodu z tytułu tego nieodpłatnego świadczenia ze strony pracodawcy. Ustawodawca określił, że w zależności od pojemności silnika wartość miesięcznego przychodu będzie wynosiła:

  - 250zł miesięcznie (samochody o pojemności silnika do 1600 cm3) lub

  - 400zł miesięcznie (pojemność silnika powyżej 1600cm3).

  Jeżeli pojazd nie będzie wykorzystywany przez pełny miesiąc przychód zostanie rozpoznany w wysokości 1/30 kwoty za każdy dzień użytkowania.

  Określenie wprost w przepisie „ryczałtowej" wartości przychodu z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego usuwa jedną z istotnym linii sporów pomiędzy podatnikami, a organami skarbowymi. W sposób całkowicie „legalny" i bezpieczny można zawrzeć z pracownikiem (jedynie zatrudnionym na umowę o pracę!) umowę o użytkowanie samochodu  do celów prywatnych i rozpoznawać przychód u pracownika w wysokości w/w kwot. W praktyce obciążenie pracownika będzie wynosiło najczęściej 18% od kwoty przychodu tj. odpowiednio 45 zł (dla samochodów do 1600 cm3) lub 72 zł (dla samochodów powyżej 1600 cm3). Dla osób przekraczających próg podatkowy tj. zarabiających więcej niże 85.000 zł rocznie kwoty podatku wyniosą odpowiednio 80 zł lub 128 zł.

  Warto wiec zastanowić się nad wyborem tej formy rozliczeń podatkowych zamieniając np. dotychczasowy odpłatny wynajem samochodu dla pracownika.

  Jeżeli chodzi natomiast o oskładkowanie takich świadczeń to nadal jest to przedmiotem sporów pomiędzy pracodawcami a ZUS-em. Zdaniem większości fachowców w przypadku nieodpłatnego używania samochodu służbowego przez pracownika można skorzystać z zwolnienia z oskładkowania[1], pod warunkiem że zasada bezpłatnego użytkowania samochodu służbowego będzie wynikała z regulaminu wynagradzania obowiązującego w danej firmie.

  Uwaga! Proponowane zasady rozliczeń obowiązywać będą jedynie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Poza regulacją pozostały m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło czy kontrakty menedżerskie, w których nadal trzeba będzie ustalać wartości rynkowe przychodów z tytułu nieodpłatnego używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

   

 3. Odsetki na rachunku firmowym są przychodem z działalności gospodarczej (PIT)

  Do tej pory organy skarbowe dość często twierdziły, że lokowanie środków uzyskanych z działalności gospodarczej na kontach firmowych i uzyskiwanie  z tego tytułu odsetek, stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów. Tym samym powinny one być opodatkowane odrębnie jako przychody ze źródła kapitały pieniężne. Takie podejście skutkowało w wielu przypadkach, niezrozumiałą koniecznością dodatkowego opodatkowania przychodów. Od 01.01.2015 r. regulacja w tym zakresie została doprecyzowana  i za przychody z działalności gospodarczej uznawane będą również:

  - odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

  - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

   

 4. Obowiązek podatkowy może być realizowany w dacie otrzymania zaliczki (CIT,PIT)

  Do 31.12.2014 r. pobranie zaliczki na poczet dostawy towaru lub wykonania usług i zaewidencjonowanie jej za pomocą kasy fiskalnej nie powodowało powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Dopiero dokonanie sprzedaży towaru lub usługi powodowało obowiązek rozpoznania przychodu w podatku dochodowym  przychodu w chwili sprzedaży. Od 1 stycznia 2015 roku opcjonalnie będzie można (po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego) zarówno podatek należny jak i przychód podatku dochodowym rozpoznawać w momencie otrzymania zaliczki.

   

 5. Opodatkowanie uregulowania zobowiązania świadczeniem niepieniężnym (CIT,PIT)

  Uregulowanie zobowiązania poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego będzie traktowane jak odpłatne zbycie rzeczy. Zmiana dotyczyć będzie głównie uregulowania zobowiązania (kredytu, dywidendy, umorzenia akcji) poprzez wydanie wierzycielowi rzeczy.  W tym przypadku będzie występować przychód (w wartości zobowiązania) oraz koszt (wartość księgowa rzeczy). Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego będzie wyższa od wartości wysokość zobowiązania uregulowanego, przychodem do opodatkowania będzie ta właśnie wartość rynkowa.  Przepis ten ma przeciwdziałać sytuacjom, gdy np. dywidenda wypłacana dla wspólników sp. z o.o. o wartość 100, regulowana była nieruchomością o wartości rynkowej 200.

   

 6. Niepodzielone zyski spółki kapitałowej opodatkowane w momencie przekształcenia - doprecyzowanie przepisu (CIT,PIT)

  Ostatecznie doprecyzowano przepis, który, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, nakazuje rozpoznawać jako przychód wartość niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, które zostały przekazane na kapitał inny niż zakładowy. Przepisy dotyczące tego zagadnienia funkcjonowały już wcześniej, ale były kwestionowane przez sądy administracyjne.

   

 7. Zaostrzenie przepisów o „cienkiej kapitalizacji" (CIT)

  W zakresie cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji kategoria podmiotów, których przepis ten dotyczy zostanie rozszerzona o podmioty powiązane pośrednio (podmioty posiadające w kapitale podatnika oraz w kapitale podmiotu udzielającego podatnikowi pożyczki udział pośredni wynoszący minimum 25% udziałów. Udział pośredni będzie rozumiany tak jak w przepisach o cenach transferowych.

  Zmieniony zostanie również limit zadłużenia od którego koszty odsetek nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Dotychczas wynosił on trzykrotność kapitału zakładowego. Od 1 stycznia 2015 r. zmniejszony zostanie do wysokości („jednokrotnej") kapitału własnego.

  Uwaga! W omawianym przepisie „kapitał zakładowy" został zamieniony na „kapitał własny" czyli pojęcie zdecydowane szersze. W wielu spółkach może więc się okazać, że limit zadłużenia może być wyższy, niż na podstawie dotychczasowych przepisów.

   

  Wprowadzona zostanie alternatywa dla przedsiębiorstw, które ze względu na specyfikę działalności posiadają wyższy udział zobowiązań od jednostek powiązanych. Rozwiązanie takie będzie polegało na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu odsetek do wysokości odpowiadającej iloczynowi:

  - stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu poprzedzającym pierwszy dzień roku podatkowego powiększonej o 1,25 punktów procentowych i

  - wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości (z wyłączeniem jednak wartości niematerialnych i prawnych).

  Suma wartości odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów w danym roku podatkowym wg w/w formuły nie mogłaby przekraczać równowartości 50% zysku operacyjnego podatnika uzyskanego za ten rok podatkowy.

  O zamiarze stosowania tej nowej metody trzeba będzie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

   

 8. Certyfikat rezydencji ważny 1 rok

  Certyfikat rezydencji podatkowej przedłożony przez podatnika organom skarbowym, który nie będzie zawierał okresu ważności będzie traktowany tak, jakby był ważny przez 12 miesięcy od dnia jego wydania.

 9. Spółki osobowe to też podmioty powiązane (CIT,PIT)

  Spółki nieposiadające osobowości prawnej zostają włączone do kręgu podmiotów, u których stosuje się przepisy o podmiotach powiązanych. Skutkuje to możliwością sprawdzania przez organy skarbowe czy ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy. Jeżeli obroty pomiędzy podmiotami powiązanymi przekroczą określone w ustawie limity, powoduje to konieczność posiadania udokumentowanych zasad ustalania cen w tych transakcjach czyli tzw. politykę cen transferowych.

  Obowiązek dokumentacyjny powstaje po przekroczeniu kwoty:

  - 100 000 EURO - jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego albo
  - 30 000 EURO - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  - 50 000 EURO - w pozostałych przypadkach (w tym wartość wkładów wniesionych przez wspólników do spółki nieposiadającej osobowości prawnej).

  Za bardzo ważną, pozytywna zmianę należy uznać wprowadzenie zasady unikania podwójnego opodatkowania podmiotów powiązanych, w przypadku zakwestionowania cen transferowych przez organ skarbowy. Od 01.01.2015 r. jeżeli organ skarbowy określi dochody jednego z podmiotów powiązanych w drodze szacunku, drugi z podmiotów będzie mógł dokonać korekty swojego dochodu. Spowoduje to w praktyce, że w przypadku dwóch podmiotów powiązanych, podlegających opodatkowaniu wg tych samych zasad i wykazujących dochód, również po dokonanym przez urząd skarbowy szacowaniu dochodu, negatywne skutki kontroli ograniczą się do zapłaty odsetek przez podmiot u którego stwierdzono zaniżenie dochodu.

   

  Opracował

   

  Mariusz Raszczyk

  Doradca podatkowy nr 07166

   

 

 

 

 


 


wróć