Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany w zasadach rejestracji spółek w KRS

09.12.2014


Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów gospodarczych, mające na celu ułatwienie przedsiębiorcom procesu rejestrowania firmy.

 

 

 

Rejestracja w KRS - jedno okienko, ale z NIP-8

 

Firmy rejestrujące swoją działalność w KRS (spółki jawne, komandytowe, partnerskie, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne) nie będą musiały dołączać, do wniosku składanego do KRS , dołączać formularzy RG-1, NIP-2, ZUS ZPA. O wszystkich danych zawartych we wniosku, sąd samodzielnie poinformuje urząd statystyczny, urząd skarbowy i ZUS. Nadal jednak szereg danych tzw. uzupełniających trzeba będzie wskazać w nowym formularzu NIP-8, składanym do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla celów podatku VAT (dla nievatowców wg siedziby firmy). Organ skarbowy natomiast przekaże stosowne dane zawarte w tym formularzu do ZUS i urzędu statystycznego. Dane, które trzeba będzie umieszczać na NIP-8 to m.in.:

- skrócona nazwa (firma),

- wykaz rachunków bankowych,

- adresy miejsc prowadzenia działalności,

- adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe,

- dane dotyczące poszczególnych wspólników (w przypadku spółek osobowych)

- informacje o dacie powstania obowiązku opłacania składek.

Termin złożenia NIP-8 wynosi 21 dni od daty dokonania wpisu w KRS.

 

Nadanie NIP dla spółek rejestrowanych w KRS - automatyczne

 

Wg nowych przepisów złożenie formularzy rejestracyjnych do KRS będzie automatycznie powodowało nadanie spółce numeru NIP. Będzie on nadawany bezpośrednio po zamieszczeniu w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku. Zrezygnowano z automatycznego pisemnego potwierdzania nadania numeru NIP (VAT-5) dla wszystkich podatników (również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza i spółek cywilnych). Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do KRS lub CEiIDG jest ujawnienie numeru NIP w tym rejestrze. Uzyskanie potwierdzenia nadania NIP w formie papierowej, będzie wiązało się z koniecznością wystąpienia z wnioskiem do urzędu skarbowego.

Spółka w organizacji, która chciałaby uzyskać numer NIP przed dniem uzyskania wpisu do KRS, po zmianie przepisów takiej możliwości raczej nie będzie miała, gdyż nie przewidziano formularza, na którym można byłoby tego dokonać.

 

Aktualizacja danych w KRS

 

W przypadku zmiany danych podmiotu składany jest odpowiedni wniosek do KRS. Jeżeli zakres zmienianych danych mieści się w treści składanego formularza, nie będzie potrzeby informowania o zmianie urzędu skarbowego czy statystycznego (poinformuje o tym sąd). Jeżeli aktualizacja będzie dotyczyła tzw. danych uzupełniających konieczne będzie złożenie formularza NIP-8, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Rejestracja i aktualizacja w CEIDG bez zmian

Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilne rejestrują działalność na dotychczasowych zasadach.

 

Nowe formularze NIP-2, ZAP-3 i NIP 8

Wprowadzono nowe rodzaje formularzy i udostępniono możliwość ich składania również w formie elektronicznej.

 

 

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166

 


wróć