Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

ULGA NA DZIECI 2015

03.12.2014


ULGA NA DZIECI - NOWE ZASADY

OBOWIĄZUJĄCE JUŻ PRZY ROZLICZENIACH ROKU 2014!

 

 

 

 

 

Ulga na dzieci w danym roku podatkowym dotyczy:

 

- małoletnich dzieci, nad którymi osoba dorosła:

1) wykonywała władzę rodzicielską;

2) pełniła funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

- dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (zasady ogólne) lub art. 30b (dochody z kapitałów pieniężnych) przekraczających kwotę 3.089 zł.

 

Okres korzystania z ulgi w ciągu roku

 

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę. Nawet jeden dzień sprawowania opieki itd. w danym miesiącu uprawnia do ulgi za cały miesiąc.

 

Wysokość ulgi

 

Wysokość ulgi jest zróżnicowana i wynosi w przypadku:

1) jednego małoletniego dziecka - 92,67 zł/m-c (1.112,04 rocznie), jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko gdzie kwota limitu wynosi 112.000 zł

2) dwojga małoletnich dzieci - 92,67 zł m-c (1.112,04 zł rocznie), na każde dziecko;

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:

a) 92,67 zł m-c (1.112,04 zł rocznie), na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł m-c (2.000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,

c) 225 zł m-c (2.700 zł rocznie) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Jedno dziecko - dodatkowe kryterium dochodowe

Za dochody rodzica (lub innych opiekunów określonych w przepisie), który chce rozliczyć ulgę tylko na jedno dziecko, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, w zasadzie od wszelkich źródeł dochodów (art. 27, art. 30b i art. 30c), z wyjątkiem dochodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym (art. 30, 30a, 30e), pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Przy dwójce lub większej ilości dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje (nawet jeżeli podatnik wychowywał dziecko tylko przez jeden dzień w danym roku).

 

Utrata prawa do ulgi

 

Ulga na dziecko nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

2) wstąpiło w związek małżeński.

 

Podział ulgi pomiędzy małżonków

 

Wysokość ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą ją oni odliczyć w zeznaniach w równych wysokościach lub w dowolnej innej proporcji.

W przypadku rodziców, opiekunów itd. nie pozostających w związku małżeńskim, odliczenie następuje proporcjonalnie do okresu wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego itp. (1/30 odliczenia za każdy dzień).

 

Dodatkowe wsparcie finansowe - odliczenie ulgi od składek ZUS

 

Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzona zostanie możliwość otrzymywania tzw. dodatkowego wsparcia finansowego, czyli skorzystania z ulgi na dzieci również w przypadku, gdy kwota podatku do zapłacenia wykazanego w zeznaniu, nie wystarcza na skorzystanie z tej ulgi. Nieodliczona od podatku kwota ulgi na dzieci,  będzie mogła być odliczona od kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazanych w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Składki odliczone w zeznaniach PIT-36L i PIT-28 lub wykazanych w deklaracji PIT-16A nie dają prawa do ulgi. Do skorzystania z tej dodatkowej ulgi będzie służył nowy załącznik do zeznania rocznego (oznaczony symbolem PUT-UZ).

 

Opracował

Mariusz Raszczyk

Doradca podatkowy nr 07166


wróć