Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Mieszkanie dla młodych – zwrot wydatków na materiały budowlane

11.01.2014Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadziła od 1 stycznia 2014 r. m.in. nowe zasady zwrotu VAT z tytułu zakupionych materiałów budowlanych.
Przepisy regulujące powyższą kwestię zostały umieszczone w rozdziale 4 ustawy zatytułowanym Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.


Wydatki poniesione po 1 stycznia 2014


Omawiany zwrot dotyczy wyłącznie wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych po dniu 1 stycznia 2014 r.
Warunkiem przyznania zwrotu jest aby wydatki były poniesione na własne potrzeby mieszkaniowe i dotyczyły:


a)    budowy domu jednorodzinnego albo
b)    nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne lub przebudowy (przystosowania) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.


Nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot VAT z wydatków na „wykończenie” mieszkania. W grę wchodzą wyłącznie przedsięwzięcia wymagające pozwolenia na budowę. Pozwolenie takie musi być wydane również po 1 stycznia 2014 r.
Aby ubiegać się o zwrot lokal mieszkalny nie może mieć więcej niż 75 m2, natomiast dom 100 m2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zwrot w chwili wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej troje małoletnich lub uczących się (do 25 roku życia) dzieci limity te wzrastają odpowiednio do 85 i 110 m2.
Wnioskodawca w roku wydania pozwolenia na budowę nie może mieć ukończonych 36 lat. Ponadto do dnia złożenia wniosku nie mógł on być:


a)    właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
b)    osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
c)    właścicielem lub współwłaścicielem innego budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.


W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę, warunek odnoszący się do wieku dotyczy młodszego z małżonków. Pozostałe warunki (lit. a – c) muszą być spełnione przez obojga małżonków.

Przedmiot zwrotu


Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a obecnie są lub będą opodatkowane stawką nie niższą niż 22%. Zwrotowi podlega określona część wykazanego na fakturze podatku VAT.
Wydatki muszą być udokumentowane fakturą wystawioną na osobę fizyczną.


Horyzont czasowy


Faktury, które mogą być podstawą zwrotu muszą być wystawione najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.
Wysokość zwrotu
Wysokość zwrotu stanowi określony procent za jest uzależniona od stawki jaka miała zastosowanie do danego zakupu i wynosi odpowiednio:


1)    68,18%- dla stawki 22%,
2)    65,22% - dla stawki 23%,
3)    62,50% - dla stawki 24%,
4)    60% - dla stawki 25%.


Jest to równowartość 15% podstawy opodatkowania. Taka kwota zostanie zwrócona uprawnionemu wnioskodawcy niezależnie od stawki jaka obowiązywała na dany towar.


Limit zwrotu


Łączna kwota zwrotu o jaką można się ubiegać nie może przekroczyć 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.


Jeżeli wniosek o zwrot wydatków zostanie złożony w okresie stosowania stawki:


1)    23% - limit kwoty zwrotu wydatków wynosi 12,195% iloczynu 70 m2 i ceny 1 m2,
2)    24% - limit kwoty zwrotu wydatków wynosi 12,097% iloczynu 70 m2 i ceny 1 m2,
3)    25% - limit kwoty zwrotu wydatków wynosi 12% iloczynu 70 m2 i ceny 1 m2.


W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków.
Dla hipotetycznych wniosków złożonych w I kwartale 2014 r. brana pod uwagę byłaby cena 1 m2 za III kwartał 2013 r. ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 listopada 2013 r., która wynosi 3 975 zł. Zatem w tym przypadku dla stawki 23% limit zwrotu wyniósłby 12,195% * 278 250 =  33 933 zł.


Delegacja dla ministra


Zgodnie z art. 21 ust. 8  minister infrastruktury w porozumieniu z ministrem finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.
Jak do tej pory brak na stronie ministerstwa nowego wykazu.


Dalsze ograniczenia


Zwrotowi podlegają jedynie wydatki, w przypadku których nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z nimi związanego. Teoretycznie nie oznacza to, że nie mogły być one ponoszone w ramach działalności gospodarczej – jedynie nie mogły one być ponoszone w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.
W związku z liberalnym orzecznictwem ETS (obecnie TSUE) należy rozważyć czy warunek ten będzie spełniony w przypadku budowy budynku/lokalu, którego część ma zostać przeznaczona na działalność gospodarczą obejmującą czynności opodatkowane VAT.


Warunki formalne


Osoba fizyczna ubiegająca się o zwrot składa w urzędzie skarbowym wniosek nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
Każda osoba może złożyć wniosek tylko raz. Małżonkowie mogą złożyć wniosek wspólnie.
Wniosek taki zawiera m.in:


1)    rok rozpoczęcia inwestycji;
2)    wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków;
3)    kwotę zwrotu wydatków, obliczoną zgodnie z powyższymi zasadami.
Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:
1)    pozwolenia na budowę;
2)    faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Decyzja urzędu skarbowego


Urząd skarbowy wydaje decyzję w sprawie zwrotu w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku lub, jeżeli ten nie budzi wątpliwości, dokonuje w tym samym terminie zwrotu bez wydawania decyzji.

Składanie wniosków VZM na dotychczasowych zasadach


Osoby, które poniosły wydatki przed dniem 1 stycznia 2014 r. na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wciąż mają prawo ubiegać się o zwrot tych wydatków na dotychczasowych zasadach.
Wniosek o zwrot wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych udokumentowanych fakturą wystawioną w okresie:


1)    od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2)    od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3)    od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4)    od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5)    od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018


wróć