Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Śmieci wrocławskiego przedsiębiorcy od 01 lipca 2013 r.

24.06.2013


Ustawa śmieciowa

 

W marcu 2013 r. została znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.228). Na gminy nałożony został obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz fakultatywnie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w głównej mierze dotyczy to przedsiębiorców). Gminy w tym celu organizują przetarg na odbieranie odpadów komunalnych. W przypadku gmin liczących ponad 10 000 mieszkańców rada gminy może podjąć uchwałę o podziale obszaru gminy na sektory, dla których zostaną zorganizowane osobne przetargi.

Gmina Wrocław

 

W przypadku Gminy Wrocław Rada Miejska Wrocławia w drodze stosownych uchwał zadecydowała, że gmina przejmuje odpowiedzialność za odbieranie odpadów komunalnych również od przedsiębiorców (nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).

Wg informacji na stronie:

http://www.ekosystem.wroc.pl/odbior-odpadow- komunalnych/informacja-dla-przedsiebiorcy-0

niektórzy przedsiębiorcy nie będą jednak musieli samodzielnie składać deklaracji:

· jeśli nieruchomością, w której prowadzisz działalność gospodarczą i wytwarzasz odpady, opiekuje się zarządca, nie musisz składać deklaracji do Gminy (prawdopodobnie będziesz tylko musiał złożyć u zarządcy oświadczenie z informacją, ile odpadów komunalnych produkuje twoje przedsiębiorstwo - firma).

· jeśli wynajmujesz nieruchomość lub lokal, w którym prowadzisz działalność gospodarczą i wytwarzasz odpady, a według podpisanej przez ciebie umowy najmu, obowiązek uregulowania kwestii odbioru odpadów komunalnych spoczywa na właścicielu nieruchomości, nie musisz składać deklaracji do Gminy - w tym wypadku złożenie deklaracji jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

· jeśli prowadząc działalność gospodarczą nie wytwarzasz odpadów komunalnych - nie musisz składać deklaracji.

· jeśli prowadząc działalność gospodarczą wytwarzasz wyłącznie odpady przemysłowe, na których odbiór masz podpisaną odrębną umowę - nie musisz składać deklaracji, nowy system dotyczy odpadów komunalnych, nie przemysłowych.

· w pozostałych przypadkach - jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i nie masz zarządcy lub jeśli korzystasz z nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej na innych zasadach (np. umowa najmu) i w umowie nie przeniosłeś na właściciela nieruchomości odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na tobie i powinieneś czytać dalej. W praktyce dotyczy to przede wszystkim tych przedsiębiorstw, które obecnie mają podpisane umowy z firmami na odbiór odpadów.

Stawki jakie będą pobierane od 1 lipca 2013 r. od przedsiębiorców zostały określone w uchwale nr XLII/978/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. Przykładowe stawki wynoszą:

Dla odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny stawka za każde opróżnienie jednego pojemnika wynosi dla pojemników:

· powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie - 27,85 zł;

· powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie - 55,24 zł.

W przypadku selektywnej zbiórki opłatę ponosi się wyłącznie za opróżnienie pojemnika na zmieszane odpady komunalne. I tak stawki w zależności od pojemności wynoszą:

· powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie - 18,57 zł;

· powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie - 36,83 zł.

W przypadku selektywnej zbiórki odbiór pojemników z odpadami innymi niż zmieszane nie podlega opłacie.

Powyższe opłaty nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Zadania te należą do spraw z zakresu administracji publicznej, a opłaty są świadczeniem publicznoprawnym.[1]

Ekosystem sp. z o.o.[2]

 

Spółka Ekosystem została powołana przez Gminę Wrocław (Uchwała nr XXVI/584/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2012 r.) na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej w celu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymaniem urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Spółka ta jest odpowiedzialna m.in. za organizowanie przetargów, o których mowa powyżej oraz za nadzór nad odbiorem odpadów komunalnych, a także nad składaniem przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prawidłową segregacją odpadów przez podmioty, które się do tego zobowiązały.

Opłaty

szczegółowy wykaz opłat

 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które zbierane

i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za każde opróżnienie

jednego pojemnika na zmieszane odpady komunalne wynosi w przypadku

pojemnika o pojemności:

1) do 0,06 m3 włącznie - 12,94 zł;

2) powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie - 13,88 zł;

3) powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie - 18,57 zł;

4) powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie - 36,83 zł;

5) powyżej 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie - 53,17 zł;

6) powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie - 96,55 zł;

7) powyżej 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie - 154,73 zł;

8) powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie - 666,02 zł;

9) powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie - 888,03 zł;

10) powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie - 1334,73 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób

selektywny, stawka opłaty za każde opróżnienie jednego pojemnika

wynosi w przypadku pojemnika o pojemności:

1) do 0,06 m3 włącznie - 19,41 zł;

2) powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie - 20,82 zł;

3) powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie - 27,85 zł;

4) powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie - 55,24 zł;

5) powyżej od 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie - 79,75 zł;

6) powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie - 144,82 zł;

7) powyżej od 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie - 232,10 zł;

8) powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie - 999,03 zł;

9) powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie - 1 332,05 zł;

10) powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie - 2 002,10 zł.

organ, do którego należy wnieść opłatę

 

Opłata stanowi dochód gminy. Na stronie Ekosystem znajduje się następująca informacja:

„Gmina Wrocław wskaże konto, na które uiszczać się będzie miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”

termin wniesienia opłaty

 

Za Ekosystem:[3]

„opłatę należy uiszczać bez wezwania, z dołu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, tzn. opłatę za lipiec należy wnieść do dnia 15 sierpnia 2013 r.”

Deklaracje

 

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości w rozumieniu tej ustawy (w tym najemcy) muszą składać deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie natomiast z § 5 uchwały nr XLII/979/13 Rady Miejskiej Wrocławia nr z dnia 18 kwietnia 2013 r. pierwszą deklarację właściciele nieruchomości składają w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. Wzór deklaracji wraz z objaśnieniami określa Rada Gminy. Wzór takiej deklaracji znalazł się w przytoczonej uchwale.

Interaktywny formularz deklaracji jest dostępny na stronie spółki Ekosystem pod adresem:
https://deklaracje.ekosystem.wroc.pl

Na stronie Ekosystemu znajdują się również wzory deklaracji wraz z objaśnieniami w innych formatach:
(
http://www.ekosystem.wroc.pl/odbior-odpadow-komunalnych/informacja-dla-przedsiebiorcy-0)

Przedsiębiorcy nie wypełniają osobnej Informacji o lokalach i właścicielach.

Wypełnienie deklaracji sprowadza się do podania przewidywanej liczby pojemników jakie będą opróżniane co miesiąc (mogą być częściej niż co miesiąc) oraz przepisania właściwej stawki z uchwały Rady Gminy. W przypadku wyboru selektywnego zbierania odpadów należy podać wyłącznie liczbę pojemników na zmieszane odpady.

Uwaga: Gmina Wrocław nie wprowadziła minimalnej liczby pojemników jakich odbiór musi zadeklarować przedsiębiorca. Niemniej przyjmuje się, że należy wskazać przynajmniej jeden pojemnik wybranej pojemności.

Do deklaracji należy dołączyć kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

miejsce złożenia deklaracji

 

Punkty składania deklaracji:

· Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miejskiego ul. Kotlarskiej 41 (najmniejsze kolejki)
poniedziałek - piątek 7:45-17:15

· BOK Ekosystem ul. Kazimierza Michalczyka 23 (Sprawdź, jak do nas trafić >>)
poniedziałek - piątek 7:30-17:15
sobota 10:00-15:00

· Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego ul. Bogusławskiego 10,
poniedziałek - piątek 7:45-17:15

· Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego pl. Nowy Targ 1-8,
poniedziałek - piątek 7:45-17:15

· Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego al. Kromera 44,
poniedziałek - piątek 7:45-17:15

Deklarację można też wysłać pocztą na adres:

· Ekosystem sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław

Sposób selekcji odpadów

Poradnik jak segregować odpady znajduje się na stronie Ekosystemu pod adresem:
http://www.ekosystem.wroc.pl/odbior-odpadow-komunalnych/jak-segregowac-odpady

W związku z tym, że opłata za odbiór odpadów poddanych segregacji uzależniona jest wyłącznie od ilości odpadów zmieszanych i jest znacząco niższa od opłaty za odpady niesegregowane pojawia się pytanie co wówczas gdy w pojemniku na odpady zmieszane znajdą się po prostu wszystkie odpady jakie wyprodukuje właściciel nieruchomości. Otóż zawartość pojemników będzie przedmiotem nadzoru prowadzonego przez przedsiębiorstwo odpowiedzialne za odbiór odpadów (np. WPO ALBA). Brak jest unormowań prawnych ustalających normy selekcji odpadów. Z informacji uzyskanych od spółki Ekosystem wynika, że przyjmuje się, iż segregacja jest prowadzona prawidłowo jeżeli w każdym pojemniku jest zachowane minimum 70% czystości frakcji. Dotyczy to także pojemników na odpady zmieszane, w których nie może znaleźć się więcej niż 30% odpadów, które miały trafić do pozostałych pojemników.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z zadeklarowanej selekcji odpadów wówczas przedsiębiorstwo odbierające odpady usuwa pojemniki na odpady inne niż zmieszane oraz powiadamia spółkę Ekosystem. Ta od następnego miesiąca nalicza opłatę tak ja za odbiór odpadów nie podlegających selekcji. Z tytułu niedochowania należytej staranności przy selekcji odpadów nie są przewidziane żadne dodatkowe kary.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy

 

Za stroną ekosystemu[5]:

Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych

Dlaczego należy wypowiedzieć umowę?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Wrocław przejmie odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W tym celu Gmina zawrze umowy z firmami wyłonionymi w przetargu publicznym i zadba o to, by firmy te spełniały wysokie standardy i dawały gwarancję sprawnego działania całego systemu odbioru.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.

Co trzeba zrobić? Krok po kroku

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy w zakresie  odbioru odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

W związku z tym należy:

1. sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa,

2. sprawdzić termin  wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia),

3. złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług.

W przypadku w/w nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady inne niż odpady komunalne (odpady związane z działalnością gospodarczą), właściciel nieruchomości zawiera umowę na odbiór tych odpadów we własnym zakresie na dotychczasowych zasadach.

Co zrobić jeśli nie złożę pisemnego wypowiedzenia umowy?

Po zmianie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotychczasowe umowy na wywóz odpadów komunalnych nie ulegają rozwiązaniu z mocy prawa. Każdy więc właściciel nieruchomości winien dotychczasową umowę wypowiedzieć.


wróć