Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Zmiany w zasadach rozliczania podróży służbowych

06.03.2013


Zmiany w zasadach rozliczania podróży służbowych

 

 

Od 1 marca 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikom z tytułu odbywania podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Uwaga! Należy pamiętać, że pracodawca prywatny może ustalić inne niż określone w rozporządzeniu zasady rozliczania kosztów delegacji (z wyjątkiem diety która nie może być niższa od określonej w rozporządzeniu). Jeżeli nie zostały one jednak określone w regulaminie wynagradzania, umowie o pracę itp. obowiązują zasady określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Podróże krajowe – wyższe diety, ale bez śniadania

Dokonano podwyższenia kwoty diety przysługującej za każdą dobę podróży służbowej, z dotychczas obowiązującej    23 zł na 30 zł.

Jednocześnie wprowadzono zasady pomniejszania diety w przypadku gdy pracodawca zapewnił bezpłatne wyżywienie odpowiednio o kwotę:

1) Śniadanie – 25% diety

2) Obiad – 50% diety

3) Kolacja – 25% diety.

W przypadku gdy w ramach usługi hotelowej zapewnione jest wyżywienie w/w obniżki stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że w przypadku, gdy w cenę noclegu wliczone jest śniadanie (co jest standardem dość powszechnie występującym) zamiast diety w wysokości 30 zł, pracownik otrzyma jedynie 22,50 zł czyli o 0,50 zł mniej niż przed zmianą przepisów.

Wraz ze zmianą stawki diety uległy zmianie pozostałe świadczenia, których wysokość jest uzależniona od tej stawki:

- ryczałt za nocleg (jeśli pracownik nie przedstawił rachunku za hotel) – 45 zł (150% stawki diety)

- ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji zbiorowej – 6 zł (20% stawki diety).

Po zmianie przepisów koszty noclegu są limitowane. Pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi koszty hotelu, ale tylko do wysokości 600 zł (dwudziestokrotność stawki diety). Pracodawca może jednak wyrazić zgodę na zwrot wyższej kwoty w tzw. uzasadnionych przypadkach.

Podróże zagraniczne – wzrost diet, doprecyzowanie kursów wymiany

Zmianie uległy stawki diet oraz limitów za nocleg przysługujących w podróży służbowej (np. delegacja do Niemiec – dieta wzrosła z 42 do 49 euro, do Francji z 45 do 50 euro).

Wprowadzono zasadę, że w ramach delegacji można wskazać więcej niż jedno docelowe państwo podróży, co umożliwi bardziej elastyczne ich rozliczanie.

Podobnie jak w przypadku podróży krajowej zakup usługi noclegowej wraz z wyżywieniem (np. śniadaniem) odpowiednio obniża kwotę przysługującej diety.

Doprecyzowano również kwestię kursu wymiany walut, który należy stosować do rozliczenia wydatków, poniesionych w związku z delegacją, wyrażonych w walutach obcych. W przypadku wypłaty zaliczki na delegację przelicza się ją po kursie średnim NBP z dnia wypłaty zaliczki. Rozliczenie wydatków nie pokrytych zaliczką następuje wg kursu średniego NBP z dnia ich wypłaty.


wróć