Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

ABOLICJA DLA WŁAŚCICIELI FIRM

24.01.2013


 

Abolicja dla właścicieli firm

Za jaki okres?

 

Abolicja dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. O umorzenie mogą wystąpić również osoby trzecie oraz spadkobiercy, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia.

Kto może skorzystać z abolicji i jakich składek ona dotyczy?

 

Umorzeniu podlegają nieopłacone składki ZUS na własne ubezpieczenie społeczne (tzw. składka 51) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie:

a) jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej

b) spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

c) jednoosobowej spółki z o.o.

Składki ZUS na „własne” ubezpieczenie zdrowotne (składka 52) i Fundusz Pracy (składka 53) podlegają umorzeniu jedynie wówczas, gdy za ten sam okres zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który z tytułu prowadzenia działalności opłacał jedynie składkę zdrowotną nie może liczyć na jej umorzenie (np. osoba zatrudniona na umowę o pracę w innej firmie, prowadząca działalność gospodarczą w której opłacała jedynie ubezpieczenie zdrowotne).

Oprócz składek umorzeniu podlegają wszelkie odsetki, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne od nich.

Umorzeniu podlegają również takie składki, które dochodzone są przez ZUS np. w drodze postępowania egzekucyjnego, których jeszcze nie wyegzekwowano.

Z abolicji nie korzystają składki odprowadzone przez przedsiębiorcę jako płatnika, w imieniu innych osób (współpracujących, pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie itp.)

Jakie są warunki skorzystania z umorzenia?

Brak zaległości

 

Aby skorzystać z umorzenia nie można posiadać zadłużenia z tytułu składek niepodlegających umorzeniu tj. składek za pracowników, zleceniobiorców, osób współpracujących itp.

Należności w/w należy zapłacić w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności.

Limit pomocy de minimis

 

Dla osób, które w dniu wydania decyzji dotyczącej umorzenia, prowadzą działalność gospodarczą (bądź zakończyły po 31 sierpnia 2012 r.) umorzenie składek stanowi tzw. pomoc de minimis, która nie może przekroczyć w ciągu trzech lat 200 000 euro (dla firm transportowych 100.000 euro). Tak więc w przypadku osób, które korzystały już z innych form tej pomocy (np. otrzymanie dotacji ze środków UE lub budżetowych, umorzenie lub rozłożenie podatku na raty, jednorazowa amortyzacja środków trwałych) należy dodatkowo ocenić czy kwoty zobowiązań wobec ZUS, które mogą podlegać abolicji, nie przekraczają łącznie z innymi formami pomocy w/w limitu.

Jakie są konsekwencje umorzenia składek ZUS?

Emerytura

 

W zasadzie jedynym negatywnym skutkiem uzyskania umorzenia składek jest nie zaliczanie ich wysokości do podstawy obliczenia emerytury. Ponadto okres, za który składki zostały umorzone nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent (jest tzw. okresem nieskładkowym).

Podatek dochodowy

 

Umorzenie składek w wyniku abolicji nie stanowi przychodu w podatku dochodowym.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 

Podstawowym dokumentem jest wniosek o umorzenie należności (druk jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2040)

Osoby, które przed dniem 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności i nie prowadzą jej w dniu wydania decyzji określającej warunki umorzenia należności składają wyłącznie wniosek o umorzenie należności.

Pozostałe osoby składają:

· wniosek o umorzenie należności

· wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie, że nie otrzymały pomocy de minimis w tym okresie,

· wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”,

· oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej

W/w druki są dostępne w jednostkach ZUS oraz na stronie: http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=1&idk=2040

Do kiedy należy złożyć wniosek?

 

Wnioski można składać do dnia 15 stycznia 2015 r.

Abolicja zacznie działać w pełni dopiero po decyzji Komisji Europejskiej !

 

Ponieważ polskie władze, z odpowiednim wyprzedzeniem, nie wystąpiły do Komisji Europejskiej o zgodę na zastosowanie tej szczególnej ulgi, ustawa abolicyjna w pełnym kształcie (opisanym powyżej) zacznie działać dopiero od dnia ogłoszenia odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

W chwili obecnej pełne zasady abolicji w zakresie składek ZUS obowiązują tylko dla właścicieli firm, którzy zlikwidowali swoją działalność przed 1 września 2012 r. i nie prowadzą jej w dniu wydania decyzji określającej warunki umorzenia należności.

Natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą (bądź zakończyły po 31 sierpnia 2012 r.) mogą złożyć wniosek o umorzenie należności, ale ZUS nie będzie go rozpatrywał i wydawał decyzji o umorzeniu należności, do momentu uzyskania „zgody” Komisji Europejskiej.

Mimo wszystko wniosek warto złożyć, gdyż powoduje to zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec danej osoby zalegającej ze składkami.

 

 

 


wróć