OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO Verum.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego
serwisu tematycznego Verum.pl" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników
indywidualnych z serwisu o nazwie " Verum.pl ", w ramach którego Biuro Rachunkowe
"VERUM" S.C. Mariusz Raszczyk Mieczysław Gorzka zamieszcza informacje z zakresu tematyki
 ekonomicznej, w tym podatkowej, kadrowo-płacowej i finansowej.

II. DEFINICJE
Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego
 serwisu tematycznego Verum.pl " sformułowania oznaczają:
Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C. - oznacza firmę Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C.
Mariusz Raszczyk Mieczysław Gorzka, będącą twórcą oraz właścicielem praw do
Serwisu Tematycznego Verum.pl, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
Serwis - oznacza Serwis Tematyczny Verum.pl, poświęcony tematyce ekonomicznej.
Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie
określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych
z internetowego serwisu tematycznego Verum.pl" materiały obejmujące w szczególności
informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu.
Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych
ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji.
Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie
przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU
1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony
od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności
dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
2. Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C. zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania
z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 5.0,
- Firefox od 1.0.
Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies
i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA Biura Rachunkowego "VERUM" S.C.
Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C. zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do
zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa,
postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych
z internetowego serwisu tematycznego Verum.pl" oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek
osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych
materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na
gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest
dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika
działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C. oświadcza, że materiały i informacje składające się na
zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje
nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).
Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika
podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych
przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
3. Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów
serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne
skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę,
której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach polegających na prowadzeniu doradztwa
podatkowego i finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Administratorem Danych jest Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C. Mariusz Raszczyk Mieczysław
Gorzka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Połanieckiej 6d. Przedmiotowe dane osobowe są
zbierane w celach polegających na prowadzeniu doradztwa podatkowego i finansowego, a
także w calach archiwalnych i statystycznych. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba
ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą
udostępniane innym podmiotom.
4. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym
czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną
na adres biuro@verum.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
5. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może
odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik
wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z
prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez
wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych biuro@verum.pl  stosownego
żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
6. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Verum.pl, w
trosce o jakość usług, mogą być rejestrowane.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY
1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie
poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z
Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można
kierować na adres siedziby Administratora Danych oraz pod adres e-mail biuro@verum.pl.
5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej
(na biuro@verum.pl)
6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym
listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia
przez Biuro Rachunkowe "VERUM" S.C. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie
reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały
rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.