Usługi

Na skróty

Zostaw kontakt

Akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

Kadry , płace, ZUS

W myśl przepisów prawa pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw szczegółowych, na pracodawcy ciąży szereg obowiązków związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników. Wśród nich najważniejsze to terminowe i prawidłowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia, składanie w ZUS deklaracji rozliczeniowych, terminowe opłacanie podatków i składek, bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników.

Korzystając z usług naszego biura decydujesz się na profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie:

  • dokonywania naliczeń wynagrodzeń zasadniczych oraz wszelkich pozostałych składników wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców, osób zatrudnionych na umowę o dzieło i innych, w stosunku do których jesteś płatnikiem podatków lub składek;
  • dokonywania naliczeń podatków od wynagrodzeń oraz sporządzania wymaganych przepisami deklaracji podatkowych;
  • dokonywania naliczeń składek ubezpieczeniowych oraz sporządzania deklaracji i przesyłanie ich do ZUS;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z przyjmowaniem oraz zwalnianiem pracowników;
  • bieżącego prowadzenia spraw związanych z pracownikami zatrudnionymi (zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe, karty ewidencji czasu pracy itp.);
  • zastępowania Klienta w sprawach związanych z postępowaniami wyjaśniającymi oraz kontrolami urzędów skarbowych i ZUS;

 

 


Umowa na ZUS

 

 

 

 

Umowa na ZUS i kadry